Särskilt bidrag 2020 till föreningar som arrangerar professionellt kulturutbud

Våren 2020 är en mycket märklig tid som påfrestat ekonomin världen över inte minst inom kulturområdet där såväl privat finansiering som näringslivs- och offentlig finansiering minskat drastiskt på bara några veckor genom restriktionerna som vidtagits för att minska spridningen av Covid-19. Konserter, teaterföreställningar, utställningar, seminarier, filmfestivaler, stormöten och olika typer av samkväm hör till sådant som har ställts in. Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg har därför beslutat att avsätta 300 000 kr till en ny utlysning av ett särskilt bidrag till kulturföreningar som arrangerar professionellt kulturutbud i Gävleborgs län och har förlorat intäkter då arrangemang inte kan genomföras eller publiken uteblir.

Arrangerande kulturföreningar under social isolering

Civilsamhället genom den ideella idéburna sektorn står för förmedlandet av en stor del av kulturupplevelserna i länet och är därigenom viktiga såväl för medborgarna som får kulturupplevelser som för kulturskaparna som får plattformar att möta sin publik. Kultur Gävleborg, Region Gävleborg, kommunerna i länet och Riksteatern Gävleborg samarbetar regelbundet med nästan 100 arrangerande kulturföreningar i länet inom bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur, musik och teater.

Kulturföreningar verksamma på ideell basis i länet har aviserat svårigheter med att driva själva föreningen med formalia och medlemsarbete under det rådande läget med social distansering. Det ställer krav på omställning och ökad digital kompetens hos många medlemmar. En viktig del av kulturföreningars ekonomi är medlemsavgifter och det blir därför särskilt viktigt för föreningar att arbeta med att öka sina medlemsantal när andra intäkter uteblir.

För att säkerställa att det i Gävleborg kommer att fortsätta finnas ett vitalt och mångfacetterat kulturliv och kulturellt ekosystem även efter pandemin med bibehållen kompetens i länet ställer Region Gävleborg om vissa delar av sin budget inom kulturområdet för att kunna stötta de arrangerande kulturföreningarna under krisen.

Vilka kan söka och när?

 • Kulturföreningar, som arrangerar kulturupplevelser med professionella kulturskapare och/eller visar professionellt utbud i form av exempelvis film för allmänheten i Gävleborgs län, kan söka bidraget. Exempel på föreningar som kan söka är biografföreningar, musikarrangerande föreningar, föreningar som arrangerar kulturfestivaler och konstföreningar som driver utställningsverksamhet.
 • Bidraget gäller följande verksamhetsområden: bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur, musik och teater.
 • Ansökningsperiod 15 maj – 7 juni 2020.

Sökbara belopp

 • Bidraget ligger mellan 10 000 kronor och 25 000 kronor per kulturförening.

Vad kan bidraget användas till?

 • Ekonomisk kompensation för minskade intäkter för att klara löpande kostnader.
 • Digitalisering av kulturföreningens verksamhet.
 • Kompetensutveckling av kulturföreningens medlemmar.
 • Strategiskt arbete med att behålla och bredda medlemsantalet i kulturföreningen, exempelvis föryngra och säkerställa att det finns aktiva och delaktiga medlemmar i kulturföreningen.
 • Marknadsföringsinsatser för att säkerställa att publiken kommer tillbaka efter krisen.

Kriterier

 • Föreningen skall vara en sedan tidigare verksam ideell eller ekonomisk förening som har till sitt huvudsakliga syfte att arrangera kulturupplevelser tillsammans med professionella kulturskapare och/eller som visar professionellt kulturutbud i form av exempelvis film för allmänheten i Gävleborgs län.
 • Tidigare ekonomisk stabilitet i föreningen.
 • Eventuellt behov av ekonomisk kompensation eller kvalitet på den idé som föreningen söker stöd för.
 • Bredd i relation till övriga sökanden.

Processbeskrivning

Senast 30 juni 2021 ska den förening som tilldelats bidrag redovisa sitt arbete med kortare processbeskrivning i Kultur Gävleborgs databas för ansökningar. Kulturföreningen ska utarbeta en kortfattad processbeskrivning om det som den har gjort med bidraget samt tillhandahålla kopia på budgetutfallet för 2020 där bidraget ska redogöras för.

Marknadsföring och press

I eventuell marknadsföring, information och presentationer samt pressträffar/-meddelanden ska det tydligt framgå att kulturföreningen har beviljats ekonomiskt bidrag från Region Gävleborg.

Ladda ner Region Gävleborgs logotyp: 
www.regiongavleborg.se/kultur/kontakt/press/logotyper