Imke Rust

Det går inte att ta miste på hur nyfiken årets världsarvsstipendiat Imke Rust är inför resan till Sverige och det månadslånga residenset på världsarvsgården Erik-Anders i Söderala. När Region Gävleborg kontaktar henne så är hon full av förväntan och funderingar.

– Jag känner två svenska konstnärer, Ulrika Sparre och Torsten Jurell, och de har berättat lite om Sverige, men annars vet jag inte mycket. Jag håller på att lära mig mer om Sverige, Hälsingland och hälsingegårdarna inför resan.

2021 är tredje året som världsarvsstipendiet utlysts. Över hundra ansökningar från 34 olika länder vittnar om ett stort internationellt intresse. Imke Rust var en av de sökanden som beskrev en konstnärlig idé vilket på ett intressant sätt kopplar ihop två världsarv med varandra; Hälsingegårdarna och Namibias första världsarv Twyfelfontein. Konkurrensen var stor med många ansökningar och olika inriktningar musik, forskning, pedagogik, hantverk och dans, etcetera, från hela världen kopplade till Världsarvet Hälsingegårdar.

– Jag är glad att min ansökan blev antagen. Jag insåg att mina erfarenheter och kunskaper från tidigare konstprojekt influerade och hjälpte mig att få till en bra ansökan. Det ska bli spännande att få komma till Erik-Anders eftersom det verkar vara en bra plats för mitt projekt och för närheten till Söderhamn.
Imke Rust växte upp på en farm 100 kilometer norr om den namibiska huvudstaden Windhoek, och bor sedan en tid i tyska staden Oranienburg. För henne var beslutet om flytt inte helt främmande då hon har tyska släktrötter. Och även om den tyska staden är bas för hennes verksamhet är hon regelbundet i Namibia för att jobba och besöka släkt och vänner.

Imke Rust siktar på att ha sitt residens på världsarvsgården under juli. Just nu förbereder hon sig för vistelsen och läser på om det svenska världsarvet.

– Min plan är att komma dit och känna mig för ett par dagar, kanske en vecka. Jag vill lära känna platsen och omgivningarna och se hur mitt projekt kan fungera. Sedan planerar jag att jobba två veckor och därpå presentera mitt arbete.
Projektet handlar om att hitta paralleller mellan det namibiska världsarvet Twyfelfontein och dess hällristningar med mer än 2000 figurer, och de målningar som finns i hälsingegårdarna i allmänhet och i världsarvsgården Erik-Anders i synnerhet.

– Jag är väldigt öppen inför besöket. Det är förstås skillnad på hällristningarna på klipporna i Twyfelfontein och målningarna i hälsingegårdarna. Men båda innehåller berättelser från människor genom historien och de gör att vi lättare kan förstå världen.
Konstnären Imke Rust har varit verksam i drygt 20 år. Hon är utbildad i visual arts vid University of South Africa och har många separata utställningar och uppdrag i sin konstnärliga portfölj. Bland annat uppdraget att skapa ett publikt verk till minne av internerade kvinnor vid koncentrationslägret i Waldau kallad Female Silhouettes.

Var hämtar du mest inspiration till ditt konstnärskap?
– Jag hämtar inspiration från olika källor, men i ett projekt som det här hämtar jag mycket inspiration genom att på djupet verkligen lyssna av platsen. Självklart tar jag med mig en del från min historia, men mycket får jag från omgivningarna och människorna där jag jobbar för stunden.

Motivering till Världsarvsstipendiet

Bönderna i Hälsingland byggde och dekorerade många vackra gårdar under mitten av 1800-talet. Tusentals år tidigare dekorerade samlare och jägare i Namibia noggrant det omgivande naturlandskapet genom hällristningar och målningar med scener som visar djur, människor och abstrakta mönster. Årets världsarvsstipendiat, konstnären Imke Rust, är uppvuxen på en farm i Namibia, men bor och verkar sedan en tid i tyska Oranienburg. Hon ser en direkt koppling mellan Världsarvet Hälsingegårdar och Namibias första världsarv; Twyfelfontein.

Imke Rust är en etablerad konstnär, utbildad bland annat vid University of South Africa. I sitt arbete utforskar hon relationer mellan myt och verklighet, människa och natur. Hon utmanar gängse föreställningar om hur det är att vara människa och erbjuder nya perspektiv. Imke Rust konstnärskap är djupt personligt med ett syfte att skapa mening genom processer, berättelser och material, med en vilja att överbrygga klyftor mellan kulturer och kontinenter, mellan historia och nutid samt mellan människor och natur.

Årets stipendiat ämnar använda residensstipendiet för att skapa ett konstverk sett ur de båda världsarvens synvinklar – där de dekorerade bondgårdarna i Hälsingland skapar en visuell dialog tillsammans med bilderna och berättelserna från Twyfelfontein. På så sätt kopplas de två platserna samman i tid och rum och kan växa ihop till en helt ny mångfacetterad berättelse.


Imke Rust, recipient of the World Heritage scholarship 2021, is preparing to travel to Sweden

There is no mistaking the curiosity this year’s World Heritage Scholarship recipient, Imke Rust, feels about her trip to Sweden and her one month stay at Erik-Anders-gården in Söderala. When Region Gävleborg reaches her she is full of expectations and questions.

– I have two Swedish artist friends, Ulrika Sparre and Torsten Jurell, and they have told me a little about Sweden, but other than that I don’t know much. I’m learning about Sweden, Hälsingland and the decorated farmhouses of Hälsingland before travelling, she says.

2021 is the third year that the world heritage scholarship has been advertised. More than a hundred applications from 34 different countries show a large international interest. Imke Rust was one of the applicants who described an art idea that in an interesting way connects two world heritage sites to each other: the decorated farmhouses of Hälsingland and Namibia’s first world heritage site, Twyfelfontein. The competition was tough with many applications and different focus areas: music, research, pedagogy, artisanship, dance, etc. from all over the world, related to the world heritage of the decorated farmhouses of Hälsingland.

– It’s exciting that they liked my application. Once I had started formulating it I realized that the experience and knowledge from earlier artistic projects, influenced and helped a lot to put together a good proposal. It is going to be very exciting to go to Söderhamn. I chose Erik-Anders-gården because it seemed like a great place for this project and because there are a few cities nearby.

She grew up on a farm 100 kilometres north of the Namibian capital, Windhoek, but when she met her German husband they decided to settle down in Oranienburg, Germany. The decision was not completely foreign to her since she has German ancestors. And even though the German city is the base for her work, she is regularly in her home country to work and visit friends and family.

Imke Rust is planning to have her residency at the decorated farmhouse in Hälsingland in July. Right now, she is preparing for her stay and reading up on the Swedish world heritage.

– My plan is to get there and settle in for a few days, maybe a week, to get to know the place and the surroundings and to see how my project will work there. Then I plan to work for two weeks and then to present my work.

Her project is about finding parallels between the Namibian world heritage Twyfelfontein, where there are rock engravings with more than 2 000 figures, and the paintings of the decorated farmhouses of Hälsingland in general and those in Söderala in particular.

– I’m very open going into this visit. There are of course differences in the rock engravings of Twyfelfontein and the paintings of the decorated farmhouses. But both contain stories of people throughout history and they make it easier for us to understand the world.

The artist Imke Rust has been active for just over 20 years. She has studied visual arts at the University of South Africa and has multiple separate exhibitions and projects in her art portfolio. Amongst others, a project to create a public piece to commemorate the interned women at the Waldbau concentration camp in Neubrandenburg, called Female Silhouettes.

Where do you mostly find inspiration for your artistry?
– I collect inspiration from all kinds of sources, but now when I have a project like this, I find a lot of inspiration from deep listening the location. I do of course bring with me a part from my history, but a lot comes from the surroundings and the people where I work in that moment.

Motivation for the 2021 World Heritage Scholarship

Farmers in Hälsingland built and decorated many beautiful farms during the mid-1800s. Thousands of years earlier, hunters and gatherers in Namibia meticulously adorned the surrounding natural landscape with rock carvings, showing scenes of animals, people and abstract patterns. This year’s World Heritage Scholarship holder, the artist Imke Rust, grew up on a farm in Namibia, but has been living and working for some time in Oranienburg in Germany. She sees a direct link between the Hälsingegårdar World Heritage and Namibia’s first world heritage; Twyfelfontein.

Imke Rust is an established artist and was educated at the University of South Africa, and other places. In her work she examines relationships between myth and reality, people and nature. She challenges common conceptions of what it’s like to be a person, and offers fresh perspectives. Imke Rust’s art is profoundly personal, and its aim is to create meaning through processes, narratives and materials, with a will to bridge gaps between cultures and continents, history and the present, and between people and nature.

This year’s scholarship intends to use the residence scholarship to create a work of art seen from both world heritage perspectives – where the decorated peasant farms in Hälsingland create a visual dialogue together with the images and narratives from Twyfelfontein. In this way the two locations are joined in time and space, and can merge to form an entirely new multi-faceted narrative.