Nyhetsbrev Kultur Gävleborg övergripande - nr 2 2020

Varmt välkommen till Kultur Gävleborgs andra övergripande nyhetsbrev!

Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom olika konst- och kulturområden med sakkunskap, överblick och nätverk. Kultur Gävleborg förvaltar, producerar och levandegör också Region Gävleborgs konstsamling samt samordnar kultursamverkansmodellens processer i länet. Det här nyhetsbrevet skickas ut ungefär sex gånger per år och samlar ett urval av tvärsektoriell och övergripande information från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg med samarbetspartners.

Kulturen under Corona-pandemin

Kultur Gävleborg arrangerar vanligtvis en lång rad samråd, mötesplatser, konferenser, kunskapsdagar och evenemang och andra typer av fortbildningstillfällen för att stärka, främja och utveckla kulturlivet i länet. Under mars-maj 2020 har vi inom kulturområdet löpande dialog med samarbetspartners och arrangörer för att se över hur vi kan bidra med att minska smittspridningen av Corona-pandemin. Vi följer utvecklingen och tar löpande beslut, vilket kan innebära att arrangemang kan ställas in eller skjutas upp med kort varsel.

vår hemsidan kan du läsa en hälsning från Kultur- och kompetensnämnden om hur de prioriterar under pandemin.

vår hemsida kan du också läsa exempel på arrangemang som är inställda eller flyttade till senare datum. Exempel på arrangemang är Kulturting Gävleborg 2020 www.regiongavleborg.se/kulturting på Delsbo Forngård 25 april som nu är inställt och vårens Utbudsdagar för kultur i skolan www.kultimera.se, som istället blir digitalt. För att glesa ut och minska kollektivtrafikåkandet arbetar nu många av oss hemifrån, men vi finns tillgängliga som vanligt och bokar gärna möten digitalt eller på telefon.

Vi uppmanar våra samarbetspartners att följa Folkhälsomyndighetens råd gällande hälsa och hygien och därmed visa hänsyn till riskgrupperna.

Kultur i omställningstider

I våra sociala medier och på vår hemsida kan du också hitta sådant som vi gör istället för det vi ställt in under våren 2020: särskilda satsningar på digitalsändningar exempelvis Barnkultur online och kampanjer som Närodlad litteratur. 7-19 april 2020 har vi en särskild utlysning öppen för professionella kulturskapare inom de konstområden som Kultur Gävleborg har uppdrag att arbeta inom. Mer information om de särskilda uppdrag till 30 regionala kulturskapare för att skildra det som pågår men också för att kunna arbeta under social isolering för att minska smittspridning kan du läsa om på vår hemsida. På grund av Coronapandemin har kulturskapare fått drastiskt minskade inkomster från såväl det offentliga som privatpersoner och näringsliv därför bedömer vi att det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för ett fortsatt vitalt kulturliv. Mer information för kulturskapare finns bland annat på www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden och om kulturskapares situation www.klys.se/ och hos deras olika medlemsorganisationer.

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Gävle Kommun har musik- och dansproducenterna ställt om och arrangerar under våren liveuppträdanden och intervjuer med kulturskapare, se detta live under lunchen från Musikhuset i Gävle. Länkar till eventen hittar du bland annat på www.facebook.com/kulturgavleborg.  

Nyhet! Kultur Gävleborgspodden!

Nu släpper Kultur Gävleborg en podd om Region Gävleborgs kulturverksamhet och om hur politiska uppdrag blir till kulturupplevelser för dig och mig. Kultur Gävleborgspodden är vårt sprillans nya dokumentationsverktyg där vår bredd av verksamheter kommer att synas.

I podden samtalar strateger, pedagoger, producenter och verksamhetsutvecklare med inbjudna gäster (såväl från Gävleborg som inbjudna forskare/projektledare/kulturskapare med flera) inom film/crossmedia, bildkonst och hemslöjd, litteratur, bibliotek, musik, världsarv, dans och teater. Ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv när du är ute på promenad, står och diskar, åker buss eller skolar om dina tomatplantor!

Vi inleder under april 2020 med samtal om den egna kulturverksamheten och uppdragen. Vad gör vi egentligen när vi omvärldsbevakar och skaffar oss helikopterperspektiv? Vad innebär det att utveckla residensverksamhet eller skapa mötesplatser för kultur i länet?

Välkommen att lyssna! Avsnitt släpps löpande och du hittar dem dels via vår hemsida och vårt Soundcloud-konto soundcloud.com/kulturgavleborg,  dels där poddar annars finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden!

Vill du komma i kontakt med redaktionen maila till kulturpodd@regiongavleborg.se.

Den regionala kulturplanen

All information om den nuvarande regionala kulturplanen Regional kulturplan Gävleborg 2019–2021- När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling finns på vår hemsida. Där kan du hitta planen på svenska, engelska och finska, i formgiven och illustrerad kortversion och som fullängdsdokument. Där finns även uppföljningar, utvärderingar och uppdragsöverenskommelser för samtliga kulturaktörer med långvarigt regionalt uppdrag och kulturaktörer med tidsbegränsat regionalt uppdrag.

Elin Hjulström Lord, verksam i Gävle, har illustrerat den nuvarande kulturplanens populärversion, i bilden ovan syns de fyra utvecklingsområden som nuvarande plan identifierar.

OBS! Under hösten 2020 ämnar vi arrangera dialoger inför nästa regionala kulturplan. Varmt välkommen med din input så småningom. Information om detta kommer att publiceras på www.regiongavleborg.se/kulturplan och skickas ut i kommande nyhetsbrev samt riktade inbjudningar till våra olika samverkanspartners och målgrupper.

Kulturaktörer med regionala uppdrag

Följande kulturaktörer har varaktiga regionala uppdrag: Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Kultur Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg.
Nyligen har Litteraturhuset Trampolin i Sandvikens kommun fått ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (2020-2021).

Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. 2020 har Region Gävleborg avsatt 67 280 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen.

2020-01-23 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 42 826 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga bidraget har uppräknats med 951 000 kronor, vilket motsvarar 2,28 %, varav 1,6 % gäller pris- och löneomräkning som varje kulturaktör får. Detta innebär att år 2020 finansierar Region Gävleborg 61,1% och Statens kulturråd 38,9% av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 110 106 000 kronor).

2020-02-19 fattade Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd sitt beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 2020 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Beslutet finns att läsa här.

Alla kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag har tvingats göra omprioriteringar i sin verksamhet på grund av Coronapandemin, mer om hur de prioriteringarna ser ut kan du läsa om på respektive hemsida. 

Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021

Regionfullmäktige antog 12 februari 2020 Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021.

Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17 ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Regional biblioteksplan för Gävleborg 2020-2021 omfattar därmed den biblioteksverksamhet som bedrivs inom Region Gävleborg. Kultur- och kompetenförvaltningen rymmer den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg och folkhögskolebiblioteken på Västerbergs, Forsa och Bollnäs folkhögskola. Under hälso- och sjukvården finns sjukhusbibliotek på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Planen innehåller sex fokusområden: samverkan, barnrätt, litteratur, läsfrämjande, medie- och informationskunnighet samt mångfald och likabehandling.

Läs hela planen

Nomadiskt residens och konstnärlig bildningsresa genom A.I.R. X: Falnande språk - ur Finnskogen 2020

Enligt Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling ska de aktörer som arbetar med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverkansmodellen i Gävleborg se över möjligheter för att utveckla en regional residensverksamhet. A.I.R. X – Falnande språk är ett pilotprojekt inom det förstudiearbetet och genomförs i samverkan med olika föreningar och regionala aktörer i Gävleborg, Dalarna och Värmland 2020-2022. Projektets första fas ämnar vi genomföra hösten 2020 och utlysningen ligger ute nu. Projektet är en förstärkning inom områdena Bild och form och Hemslöjd.

Mer information om residensuppdragen och projektet Falnande språk

Kultimera

Arbetet med modellen Kultimera pågår för fullt. Hemsidan www.kultimera.se samlar det regionala konst- och kulturutbud inom skolan som kulturaktörerna med regionalt uppdrag tar fram. Inom kort kommer en sammanställning av det bokningsbara utbud som har tagits fram till höstterminen, som skulle ha presenterats live under vårens  utbudsdagar presenteras som digitalt istället. I år inte bara inom scenkonst utan nu även inom fler konst- och kulturområden!
Vill du vara säker på att få utskicket, anmäl din e-postadress

Stöd och bidrag

Det finns information om alla bidragsformer inom kulturområdet som Region Gävleborg fördelar på vår hemsida. Nu under våren (15 jan-15 maj) är ansökan öppen för större projekt inom kulturområdet, det vi kallar för Utvecklingsbidrag till kultur. De projekt som beviljas sådana medel är ofta ambitiösa, fleråriga, med flera olika samarbetspartners som tillsammans fyller en lucka inom kulturlivet i Gävleborg.

Nästa ansökningsperiod för mindre kulturprojekt pågår mellan (15 april-15 maj) då det går att söka: Projektstöd till kulturverksamhet, Stöd till kulturarrangemang, Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm och Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm.

Växthusstöd, som är vårt kulturstöd till unga kulturskapare/arrangörer,är öppet nu och ändra fram till 1 december.

Läs mer om stöd och bidrag

Crowdfunding via CrowdCulture

Crowdfunding är ett roligt sätt att finansiera sina idéer och bygga publikengagemang innan, under och efter ett kulturprojekt. Bjud in din publik att vara med under processen, bjud på VIP-träffar, bonusmaterial, bakom-scenen-upplevelser och samtal med kulturskaparna bakom projektet och få stöd direkt från publiken OCH från Region Gävleborg samtidigt!

Nytt för i år är att Gävleborgsfondens medel, som tilldelas genom lyckade kampanjer i CrowdCulture, är aktiv hela året.

Läs mer om CrowdCulture

Ideella idéburna sektorn

Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg fördelar årligen verksamhetsbidrag till de tio studieförbund som är verksamma i länet samt till kulturorganisationer, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, pensionärsorganisationer och ungt företagandeorganisationer på länsnivå. Ansökningsperioden för dessa bidrag är 1 maj – 1 september varje år. Anvisningar och ansökningsblanketter finns här från och med 1 maj. Syftet är att de självständigt och med kontinuitet ska kunna arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg.  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen. Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Är du intresserad av att själv engagera dig i en förening eller ta del av det rika utbud som folkbildningen i Gävleborg erbjuder? Länkar till samtliga organisationer som får bidrag från Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg och annat inom ideell sektor hittar du på vår hemsida www.regiongavleborg.se/ideellsektor

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

 

Sveriges fem nationella minoriteter är: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar, kväner och lantalaiset samt urfolket samer.  Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet. Kultur Gävleborg, tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag, stöttar arrangemang och projekt kopplade till de svenska minoriteterna. Kultur Gävleborg är representerat i två nätverk (en regional och en nationell) samt en nationell referensgrupp som har som syfte att i dialog ta fram goda exempel och utveckla modeller, metoder och andra verktyg för att överkomma de hinder som identifierats, där detta är möjligt.

På vår hemsida publicerar vi fyra gånger om året ett urval av kulturarrangemang kopplat till Sveriges nationella minoriteter. www.regiongavleborg.se/minoritet/.

Kommande flaggdag:

Romernas internationella dag firas 8 april till minne av den första romska världskongressen som hölls i London den 7-12 april 1971.

Vid kongressen fick den romska flaggan sitt nuvarande utseende. Sedan tidigare fanns det gröna och det blå fältet som symboliserar himlen och jorden, och det röda hjulet lades till för att understryka romernas historiska koppling till Indien.  Vid kongressen antogs även den romska nationalsången Gelem, gelem som betyder ”Jag vandrade och vandrade”.

Romer finns i världens alla kontinenter och Sverige är ett av de fyrtiotal länder där nationaldagen firas.

År 2012 uppmärksammadesatt romer funnits i Sverige i 500 år. Deras väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck.

Romernas internationella dag är ett tillfälle för att påminna om att romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och att romani chib är ett minoritetsspråk. Romani chib kan översättas till den ålderdomliga formuleringen romskt tungomål. I Sverige talas många olika varieteter, som exempelvis kaale, lovari, gurbeti, svensk romani (resanderomani), khelderash, arli, polsk romani och flera andra. Notera att Kalé-romer är finsktalande och har även rätt till samråd för sverigefinnar.

Det finns 50 000-100 000 romer och resande i Sverige bosatta över hela landet.

I Gävleborg är Gävle kommun utvecklingskommun för romsk inkludering t.o.m. 30 juni 2020.

Aktuellt kring romer - romani chib i Gävleborg

Kunskap, forskning och länkar om romer - romani chib

Nya medarbetare

Under vintern har vi fått tre nya medarbetare på Kultur Gävleborg. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Cajsa Blanck, verksamhetsutvecklare bibliotek www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/regional-biblioteksverksamhet/

Magnus Ek, producent folk- & världsmusik www.regiongavleborg.se/musik

Matilda Björkbacka, verksamhetsutvecklare dans www.regiongavleborg.se/dans

Lediga tjänster

Just nu söker vi en ny Enhetschef, ansök senast 2020-04-30! Läs mer och ansök här

Som enhetschef är du företrädare för arbetsgivaren och har ett ansvar för att regiongemensamma värderingar, mål och strategier genomsyrar verksamheten.
Du har ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och kvalitet, bidrar till ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en förutsättning för samtliga medarbetare.

Som enhetschef på Kultur Gävleborg kommer du att leda och fördela arbetet inom den regionala biblioteksverksamheten, verksamhetsområden för litteratur, film/crossmedia, hemslöjd och världsarv utifrån gällande styrdokument och mål. Du ansvarar för planering och uppföljningar samt underlag till avdelningschef och Kultur och kompetensnämnden.

Du står för ett inkluderande ledarskap och bidrar till ett gott samarbete mellan avdelninges samtliga verksamheter där medarbetarnas kompetens tas tillvara och utvecklas.
Du är direkt underställd avdelningschefen för Kultur Gävleborg och ingår i avdelningens stab.

- Ur annonsen