Foto: Stöd i arbetet med att fram den regionala kulturplanen. Foto: Länka Consulting. 

Tillgänglig kultur och stöd till professionella utövare

Den 25 oktober antog det nyvalda regionfullmäktige i Gävleborg den regionala kulturplanen för länet. Den regionala kulturplanen beskriver vilka prioriteringar som gäller för det regionala konst- och kulturlivet under åren 2019-2021. Planen är styrande för kulturaktörer som har ett regionalt uppdrag och kan fungera som inspiration för kommunerna.

Den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2021 pekar på fyra utvecklingsområden:

- kreativitet genom stöd till det professionella konst- och kulturlivet

- tillgång till konst och kultur

- öppenhet och demokrati

- hållbar attraktivitet

Utvecklingsområdena sorteras in i olika kategorier, de två första är kopplade till konst- och kulturlivet och de andra är kopplade till samhällsutveckling.

Den regionala kulturplanen har arbetats fram genom dialoger och samverkan med länets regionala och kommunala politiker och tjänstepersoner, kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag, civilsamhälle och professionella kulturskapare.

- Jag kan inte nog tacka alla som varit delaktiga i arbetet med regionala kulturplanen. Den plan som antagits bygger på stort engagemang från alla inblandade. Jag har haft förmånen att processleda arbetet och samtidigt har jag fått träffa många människor i länet som brinner för kultur, säger Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, Region Gävleborg. 

-  Kulturplanen beskriver färdplanen för hur vi utvecklar kulturlivet i länet tillsammans med en mängd andra aktörer, kommuner, civilsamhälle institutioner med flera. En viktig del som anges i planen är att kultur ska vara tillgänglighet för alla. Med tillgänglighet menas ekonomisk och geografisk tillgänglighet liksom tillgänglighet för invånare med funktionsvariationer, säger Alf Norberg, ordförande i kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg.

Mer information

Kulturplanen för Gävleborg 2019 - 2021