Presentationer till det regionala kultursamrådet 2018

Sedan 2013 ingår Region Gävleborg i kultursamverkansmodellen. Det är av stor vikt att vårt arbete med den regionala kulturpolitiken sker i nära samverkan med länets kommuner. Därför inrättades 2013 ett regionalt kultursamråd, ett politiskt forum för uppföljning, utvärdering och utveckling av kultursamverkansmodellen i Gävleborg. Syftet är att genom ökad samverkan skapa goda förutsättningar för att vidareutveckla länets rika kulturliv. Det regionala kultursamrådet är ett viktigt tillfälle i detta arbete.

Det regionala kultursamrådet utgörs av en politisk representant från var och en av länets kommuner samt representanter från Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd (KKN).

Kultursamrådet träffas som regel två gånger per år. På våren sker mötet i samband med att de kulturaktörer med regionalt uppdrag som får sin finansiering genom kultursamverkansmodellen redovisar sina årsberättelser för kultur- och kompetensnämnden. Kommunernas politiker och kulturchefer samt verksamheternas styrelseordförande bjuds in för att ta del av redovisningarna.

Inbjudan till regionalt kultursamråd 14 mars 2018 (pdf)

Vår 2018

Arkiv Gävleborg (pdf)
Folkteatern Gävleborg (pdf)
Gävle Symfoniorkester (pdf)
Hälsinglands Museum (pdf)
Kulturutveckling Region Gävleborg (pdf)
Länsmuseet Gävleborg (pdf)
Riksteatern Gävleborg (pdf)