Uppföljning och utvärdering

Regionen ansvarar för att årligen sammanställa samt rapportera en kvalitativ och kvantitativ uppföljning om kulturen i länet till Statens kulturråd.

Syftet med uppföljningen är att följa upp de resultat som uppnåtts i samverkan mellan de statliga medlen och den regionala och lokala finansieringen till verksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Kvantitativ och kvalitativ uppföljning

Den kvantitativa rapport som skickas till Kulturrådet ger en överblick över bidrag inom ramen för samverkansmodellen, med ett ekonomiskt och statistiskt underlag.

Rapporten är strukturerad efter följande verksamhetsområden:

- professionell teaterverksamhet
- professionell dansverksamhet
- professionell musikverksamhet
- museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
- biblioteksverksamhet
- läs- och litteraturfrämjande verksamhet
- professionell bild- och formverksamhet
- regional enskild arkivverksamhet
- filmkulturell verksamhet  
- främjande av hemslöjd

och även per organisation som får statsbidrag, det vill säga i nuläget:

- Arkiv Gävleborg
- Folkteatern i Gävleborg
- Gävle Symfoniorkester
- Hälsinglands museum
- Kultur Gävleborg
- Länsmuseet Gävleborg
- Riksteatern Gävleborg.

Alla resultat syns inte i den kvantitativa uppföljningen, därför kompletteras den med beskrivande text i den kvalitativa uppföljningen. Frågorna från Kulturrådet utgår från förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt de nationella kulturpolitiska målen.

Vissa områden eller vissa delar av områden beskrivs bäst i den kvalitativa uppföljningen. Exempelvis: kvalité, konstnärlig förnyelse, levande kulturarv, allas lika möjligheter, barns och ungas rätt till kultur, internationellt utbyte, nationella minoriteternas kultur och kulturarv, samråd med det civilsamhället och det professionella kulturlivet, med mera.

Båda uppföljningarna kommer tillsammans med årsberättelserna att utgöra helheten.

Löpande utvärdering

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och analysera dess långsiktiga effekter.