Dialog Sveriges nationella minoriteter

Dialog Sveriges nationella minoriteters kultur och språk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk preciserar att ”i språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”

Region Gävleborg arrangerar, i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Dialog Sveriges nationella minoriteter. Syftet är att tillsammans identifiera framtida särskilda satsningar kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk. Under dialogen kommer vi bland annat att samtala om:

  • utveckling av den verksamhet du är engagerad inom
  • utveckling av konst- och kulturlivet kopplat till Sveriges nationella minoriteter

Varmt välkommen till detta digitala samråd, oavsett om du tillhör en nationell minoritet eller inte, om du arbetar med eller är engagerad inom de frågor som är kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk, är politiker eller tjänsteperson, tillhör den offentliga, den ideella eller den privata sektorn, är kulturförmedlare eller kulturskapare!

Datum: Onsdag 6 oktober 2021
Tid: kl 17.00-18.30
Plats: via Teams

Kan du inte delta?

Vi vill gärna ha dina synpunkter ändå

Anmäl dig till dialogmötet senast 4 oktober