Dialogmöten Regional kulturplan 2023-2026

Vill du påverka länets konst- och kulturliv?

Region Gävleborg har inlett arbetet med att ta fram en regional kulturplan för år 2023-2026. Du bjuds här med in för att påverka vilka satsningar och prioriteringar som ska gälla för det regionala konst- och kulturlivet under de kommande åren.

Med den regionala kulturplanen vill Region Gävleborg att länets konst- och kulturliv samlar sina resurser för att tillsammans göra skillnad, utveckla hela Gävleborgs konst-och kulturliv och öka hela länets attraktivitet. 

Hur kan jag påverka?

Region Gävleborg arrangerar under 2021 bland annat ett antal kulturpolitiska samråd, kulturchefsmöten och kulturplanedialoger inom olika verksamhetsområden. Kulturting Gävleborg hösten 2021 avslutar dialogperioden.

Nedan hittar du mer information om alla planerade kulturplanedialoger och hur du anmäler dig.

Syftet är att tillsammans identifiera framtida och särskilda satsningar inom de olika verksamhetsområden som finns. Under dialogerna kommer samtalen bland annat att handla om:

 • utveckling av den verksamhet som du är engagerad inom
 • utveckling av respektive konst- och kulturverksamhetsområden
 • samverkan mellan olika konst- och kulturverksamhetsområden
 • samverkan med samhället i stort

Kulturplanedialoger per verksamhetsområde

Kulturplanedialoger per tvärperspektiv

Kan du inte delta i dialogmöterna?

Vi vill gärna ha dina synpunkter ändå

Samråd Professionella kulturskapares villkor

Professionella kulturskapares villkor

Hur tas en regional kulturplan fram?

Arbetet inleds med olika dialogmöten och samråd, därefter skriver Region Gävleborg en remissversion som skickas till bland andra länets kommuner, kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag och civilsamhälle som sedan kan skicka förslag på ändringar och kompletteringar. Region Gävleborg bearbetar remissversionen utifrån inkomna förslag och Region Gävleborgs politiska instanser beslutar om slutversionen antas som regional kulturplan för 2023-2026.

Se processen i korthet

Enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ansvarar varje region för att utarbeta ”den regionala kulturplanen [...] i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället”.

Kultursamverkansmodellen

En regional kulturplan är ett underlag till Kulturrådets beslut om hur stort statsbidrag till regional kulturverksamhet blir. Regionens fördelning av dessa medel ska främja en god tillgång för länets invånare till sju verksamhetsområden:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd

Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Enligt de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.