Regional kulturplan 2023-2026 - Ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling

Den 13 december 2022 antog regionfullmäktige den regionala kulturplanen 2023-2026 för länet. Den regionala kulturplanen beskriver vilka prioriteringar som gäller för det regionala konst- och kulturlivet under åren 2023-2026.

Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 siktar på att skapa förutsättningar till ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling i vårt län.

Den regionala kulturplanen för Gävleborg 2023-2026 pekar på fem regionala kärnprinciper som värnar konstens och kulturens egenvärde och ger förutsättningar för tillgång till konst och kultur:

 • barns och ungas rätt till kultur
  kultur för, med och av barn och unga är prioriterad
 • demokratiskt förhållningssätt
  ett demokratiskt förhållningssätt ska prägla kultursektorn
 • jämlikhet
  jämlikhet är en förutsättning för att främja vidgat deltagande
 • kultursektorns integritet
  åsiktsfrihet, yttrandefrihet och konstnärlig frihet är grunden för kultursektorns integritet
 • professionella kulturskapares och övriga kulturarbetares villkor
  yrkesverksamma inom kultursektorn ska ha goda arbetsvillkor

samt tre utvecklingsområden:

 • stärkt interaktion
  kultursektorns aktörer interagerar med varandra och med andra sektorer i samhället regionalt, nationellt och internationellt
 • vidgat deltagande
  kultursektorn strävar efter att inkludera alla
 • tillväxt
  tillväxt och kultur samspelar på flera sätt för utvecklingen av ett hållbart samhälle

För att den regionala kulturplanen ska vara mer konkret finns det ett antal särskilda prioriteringar inom varje verksamhetsområde.

Kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag

Den regionala kulturplanen är styrande för kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

Kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag

Kulturplanen kan fungera som en inspirationskälla och en möjlig verktygslåda för länets kommuner att arbeta med.

Planen är också ett underlag när Statens kulturråd bestämmer hur stort bidrag Region Gävleborg ska få. Sedan fördelar Region Gävleborg de statliga och regionala bidragen mellan kulturaktörerna med varaktigt regionalt uppdrag, för att fler ska kunna ta del av konst, kultur och kulturarv i länet. Allt detta kallas för kultursamverkansmodellen.

Kontakt