Remissupplaga regional kulturplan Gävleborg

Detta är den tredje upplagan av Gävleborgs kulturplan som omfattar tre år, 2019-2021.

Den regionala kulturplanen är det dokument som beskriver de politiska ambitionerna för den regionala kulturverksamheten.

Region Gävleborgs ambition med den regionala kulturplanen är att beskriva hur kulturaktörer med regionalt uppdrag, i samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare, kan berika och utveckla länets konst- och kulturliv samt möta samhällsutvecklingen.

Fortsättningen av processen blir följande:

 • en officiell presentation av dokumentet sker den 3 april i Gävle
 • den regionala kulturplanen ska därefter bearbetas utifrån inlämnade remissvar
 • Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala kulturplanen vid följande sammanträden:    
  - kultur- och kompetensnämnd: 20 september 2018    
  - regionstyrelse: 9 oktober 2018    
  - regionfullmäktige: 24 oktober 2018
 • Statens kulturråd ska ha in den regionala kulturplanen senast den 1 november 2018.

Inbjudna remissinstanser är följande:

 • Gävleborgs kommuner
 • kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag (Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Hälsinglands Museum, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg)
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Högskolan i Gävle
 • Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar (Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg)
 • Riksintresseorganisationer (Ideell kulturallians (IKA) och Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS))

Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissyttranden, bland annat inom ramen för Ideell kulturallians KiCK-projekt.