Regional kulturplan 2019-2022

Den 25 oktober 2018 antog regionfullmäktige den regionala kulturplanen 2019-2021 för länet. Den 23 september 2020 förlängde regionfullmäktige den regionala kulturplanen ytterligare ett år till och med 2022. Den regionala kulturplanen beskriver vilka prioriteringar som gäller för det regionala konst- och kulturlivet under åren 2019-2022.

Kring den regionala kulturplanen vill Region Gävleborg att länets konst- och kulturliv samlar sina resurser för att tillsammans göra skillnad, utveckla hela Gävleborgs konst-och kulturliv och öka länets attraktivitet. 

Den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2022 pekar på fyra utvecklingsområden:

  • kreativitet genom stöd till det professionella konst- och kulturlivet
  • tillgång till konst och kultur
  • öppenhet och demokrati
  • hållbar attraktivitet

Utvecklingsområdena sorteras in i olika kategorier, de två första är kopplade till konst- och kulturlivet och de andra är kopplade till samhällsutveckling.

För att den regionala kulturplanen ska vara mer konkret finns det ett antal prioriteringar inom varje utvecklingsområde samt särskilda satsningar inom varje verksamhetsområde.

Kulturaktörer med regionalt uppdrag

Den regionala kulturplanen har arbetats fram genom dialoger och samverkan med länets regionala och kommunala politiker och tjänstepersoner, kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag, civilsamhälle samt professionella kulturskapare och kulturutövare.

Den regionala kulturplanen är styrande för kulturaktörer med regionalt uppdrag.

Kulturaktörer med regionalt uppdrag

Kulturplanen kan fungera som en inspirationskälla och en möjlig verktygslåda för länets kommuner att arbeta med.

Planen är också ett underlag när Statens kulturråd bestämmer hur stort bidrag Region Gävleborg ska få. Sedan fördelar Region Gävleborg de statliga och regionala bidragen mellan kulturaktörerna med regionalt uppdrag, för att fler ska kunna ta del av konst, kultur och kulturarv i länet. Allt detta kallas för kultursamverkansmodellen.