Teater

Dialogmöte teater 12 oktober 2017 Kulturens hus i Söderhamn

I vinter formuleras första utkastet till den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2021. Vill du vara med och ge input kring satsningar på teater i vårt län de kommande åren? Din röst är viktig - välkommen till Kulturens hus i Söderhamn den 12 oktober.

Region Gävleborg står inför en process av framtagande av en ny regional kulturplan som ska gälla 2019-2021. En färdig plan ska beslutas i regionfullmäktige under hösten 2018. Fram till dess äger ett antal dialoger rum för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Det är viktigt att få specifika inspel från teater området för att tillsammans identifiera utmaningarna och fundera på vad som behövs för att utveckla kultur och teater i länet.

Exempel på diskussionsområden

  • samverkan och nätverk, både inom teater fältet och ur ett tvärsektoriellt perspektiv
  • rådgivning, stöd och bidrag
  • konsulentverksamhet (med rollen att stärka, främja och utveckla teater i länet)
  • de regionala kulturverksamheterna (Arkiv Gävleborg, Folkteatern i Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands Museum, Kulturutveckling inom Region Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg)

Kulturrådet har dessutom identifierat följande perspektiv

  • Kvalitet
  • konstnärlig förnyelse
  • allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsvariationer eller etnisk och kulturell bakgrund
  • barns och ungas rätt till kultur
  • internationellt utbyte inom kulturlivet
  • de nationella minoriteternas kultur och kulturarv

Om kulturplanen och kultursamverkansmodellen

www.regiongavleborg.se/kulturplan