Dialogmöte om musik

I vinter formuleras första utkastet till den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2021. Vill du vara med och ge input kring satsningar på musik i vårt län de kommande åren? Din åsikt är viktig.

Dialogmöte musik - 25/10 2017 Stenegård, Järvsö

Region Gävleborg står inför en process av framtagande av en ny regional kulturplan som ska gälla 2019-2021. En färdig plan ska beslutas i regionfullmäktige under hösten 2018. Fram till dess äger ett antal dialoger rum för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Det är viktigt att få specifika inspel från musikområdet för att tillsammans identifiera utmaningarna och fundera på vad som behövs för att utveckla kultur och musik i länet.

Diskussionsområden

  • samverkan och nätverk, både inom musikfältet och ur ett tvärsektoriellt perspektiv
  • rådgivning, stöd och bidrag
  • producent/konsulentrollen (stärka, främja och utveckla musikutbudet och evenemangen i länet)
  • de regionala kulturverksamheterna (Arkiv Gävleborg, Folkteatern i Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands Museum, Kulturutveckling inom Region Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg)

Titta gärna närmare på diskussionsfrågor som togs upp under dialogmötet den 25 oktober. Vill du lämna in synpunkter eller har ideér - kontakta gärna erbjorn.wettermark@regiongavleborg.se.

Kulturrådet har dessutom identifierat följande perspektiv

  • kvalitet
  • konstnärlig förnyelse
  • allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsvariationer eller etnisk och kulturell bakgrund
  • barns och ungas rätt till kultur
  • internationellt utbyte inom kulturlivet de nationella minoriteternas kultur och kulturarv

Varmt välkommen!