Dialogmöte om kulturarv och kulturmiljö

Underlag för en ny regional kulturplan för 2019-2021 samlas in under hösten 2017, genom dialoger eller enkätundersökningar, för att få fram prioriteringar och visioner.

Dialogmöte Kulturarv och kulturmiljö 24 oktober 2017 Gävle

Region Gävleborg står inför en process av framtagande av en ny regional kulturplan som ska gälla 2019-2021. En färdig plan ska beslutas i regionfullmäktige under hösten 2018. Fram till dess äger ett antal dialoger rum för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Det är viktigt att få specifika inspel från kultursområdet för att tillsammans identifiera utmaningarna och fundera på vad som behövs för att utveckla kultur och kulturarv i länet.

Exempel på diskussionsområden

  • samverkan och nätverk, både inom kulturarvsfältet och ur ett tvärsektoriellt perspektiv

  • rådgivning, stöd och bidrag

  • de regionala kulturarvsverksamheterna (Arkiv Gävleborg,  Hälsinglands Museum, Länsmuseet Gävleborg, övriga museer, kommunal verksamhet inom kulturarvsområdet)

Kulturrådet har dessutom identifierat följande perspektiv

  • kvalitet
  • konstnärlig förnyelse
  • allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsvariationer eller etnisk och kulturell bakgrund
  • barns och ungas rätt till kultur
  • internationellt utbyte, exempelvis avseende världsarvet
  • de nationella minoriteternas kultur och kulturarv

OM KULTURPLANEN OCH KULTURSAMVERKANSMODELLEN:
www.regiongavleborg.se/kulturplan

Passa på att ta del av den nya kulturarvspolitiken – Läs hela propositionen

Kulturfrukost (sändniong på Facebook) - En samlad kulturpolitik

Varmt välkomna!