Kulturplan 2016-2018

Region Gävleborgs ambition med kulturplanen är att beskriva hur de regionala kulturverksamheterna bidrar till livskraft och utveckling av Gävleborg.

Kulturplanen omfattar tre år (2016-2018), men är ett levande dokument som under denna period bör utvecklas, kompletteras och fördjupas.

Den regionala kulturverksamheten är offentligt finansierad. Kultursamverkansmodellen är en struktur för fördelning av medel ur den statliga kulturbudgeten. Regionen ansöker om statliga medel med utgångspunkt från en regional kulturplan. I den regionala kulturplanen redogör regionen för sina kulturpolitiska ambitioner och prioriteringar. Kulturrådet fördelar statliga pengar med de regionala kulturplanerna som stöd.

Den regionala kulturplanen är ett verktyg för samverkan mellan olika aktörer så att kulturlivet i Gävleborg stärks, inom ramen för den så kallade statliga kultursamverkansmodellen. Vår förhoppning är att du som läser den får en ökad förståelse för den regionala kulturpolitiken och den regionala kulturplanens prioriteringar.