Länsmuseet Gävleborg

Museiverksamhet och kulturmiljö

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som har sina lokaler i Gävle men bedriver verksamhet i hela länet. Museet har även medarbetare stationerade i Ljusdal och Hudiksvall. Med visionen Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler erbjuder Länsmuseet ett historiskt perspektiv på nutida frågor, där människan i förändring är ett bärande tema. Verksamheten bygger på möten med människor där berättelser, kulturmiljöer, föremål och skapande processer bidrar till reflektion kring samhälle och individ. Genom konst-, kulturarvs- och kulturmiljöpedagogik utvecklar museet nya sätt att föra dialog med utgångspunkt från samtidens frågor. I fokus står barn, unga och äldre.

Länsmuseets profilområden är svensk konst, konstindustri, textilier, tryckta tapeter, sjöfart, fotografi, arkeologi och byggnadsvård. Museet har en av landets mest representativa samlingar av svensk konst från 1600-tal till i dag och presenterar kontinuerligt samtida konstnärskap genom tillfälliga utställningar och programaktiviteter. Länets historia från stenålder till nutid presenteras i arkeologiska och kulturhistoriska basutställningar. Museet är också remissinstans för kommuner och myndigheter i kulturmiljöärenden samt bedriver rådgivnings- och uppdragsverksamhet med inriktning mot byggnadsvård och arkeologi.

Bild- och formkonst och slöjd

Bild- och formkonst har varit ett framträdande område inom Länsmuseet Gävleborgs verksamhet sedan museet grundades 1940. Museets basutställningar ger en bred bild av utvecklingen inom svensk bildkonst från 1600-talet till nutid. Museet uppdaterar kontinuerligt basutställningarna med nyförvärvad samtidskonst. I tillfälliga utställningar presenterar museet samtida svenska konstnärskap. Bildkonsten är ett viktigt pedagogiskt redskap för samtal med barn och unga kring aktuella samhällsfrågor. Museet bedriver skapande konstpedagogisk verksamhet, ofta som ett verktyg i arbetet med kultur och hälsa. Form och design är ett annat viktigt verksamhetsområde, där formgivare inom textil, glas, silver och keramik särskilt lyfts fram i basutställningar och tillfälliga utställningar.

Länsmuseet Gävleborg har omfattande samlingar av slöjd och konsthantverk, främst på det textila området. Hedvig Ulfsparres textilsamling har tidigare tillhört Nordiska Museet och är av nationell betydelse. I en basutställning presenterar museet Ulfsparresamlingen, insatt i ett idéhistoriskt sammanhang. Dessutom finns delar av samlingen tillgängliga som forskningsmaterial och inspirationskälla i ett pedagogiskt ordnat, öppet studierum. Museet anordnar också workshops och slöjdcaféer där besökarna utvecklar sitt eget skapande med fler ingångar än de traditionella. Global slöjd, queerslöjd, minoriteters slöjd, hållbar slöjd och gerillaslöjd är exempel på samtida rörelser som samspelar med och berikar det textila kulturarvet.

Riksteatern Gävleborg

Riksteatern Gävleborg är Riksteaterns regionala nivå och en förening där de lokala Riksteaterföreningarna är medlemmar. Tillsammans med de lokala Riksteaterföreningarna arbetar Riksteatern Gävleborg med verksamhetsutveckling och med att utveckla arrangörskapet. Verksamheten är ett stöd till de lokala Riksteaterföreningarna och bedriver ett aktivt arbete med teater för barn och unga.

Föreningen samordnar skolornas teaterutbud och erbjuder föreställningar till ett subventionerat enhetspris som överbrygger de geografiska skillnaderna i Gävleborg. Riksteatern Gävleborg beaktar länets kommuners förslag och önskningar gällande urval av föreställningar för barn och unga.

För att stötta och ha dialog med teaterföreningarna, driver Riksteatern Gävleborg och Folkteatern Gävleborg ett repertoarråd. Syftet är att stärka teaterföreningarnas inre arbete, att uppnå en ökad samverkan mellan föreningarna i länet och att utveckla en närmare relation mellan Riksteaterns föreningar och Folkteatern Gävleborg.

Sedan 2018 arbetar Riksteatern Gävleborg dessutom aktivt för att förbereda en ökad spridning av offentliga dansföreställningar i länet, med hänsyn till kommunernas utbud. Detta bland annat med samordning av de lokala Riksteaterföreningarna, dansbussar mellan länets kommuner och subventionering av offentliga dansarrangemang.