Kultur Gävleborg

Crossmedia

Kultur Gävleborgs unika verksamhetsutveckling inom crossmedia utvecklar kompetenser, metoder och samordning i länet. Genom utvecklingsstöd bidrar verksamheten till att höja kunskapsnivån om digitaliseringens möjligheter, crossmedia, transmedia och deltagarkultur. Metodutveckling handlar ofta om att driva pilotprojekt för barn och unga med inkludering och mångfald som mål.

Verksamhetsutveckling inom crossmedia samverkar främst med kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag och kommunala verksamheter för att föra in crossmediaperspektivet i deras ordinarie verksamheter. Det handlar om deltagande, tillgängliggörande, inkludering och demokratisering genom exempelvis spelutveckling, gestaltande eller olika former av digitalisering.

Dans

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom dans ska förankra, synliggöra och utveckla dansen i Gävleborg. Verksamhetsutveckling inom dans arrangerar fortbildning, nätverksträffar och inspirationsdagar där dansverksamma, föreningsliv och kulturtjänstepersoner är målgrupper.

Verksamhetsutveckling inom dans arbetar för att stärka, utveckla och synliggöra den professionella dansen. Särskilda satsningar gäller hiphop-kulturen. Detta arbete sker bland annat i samverkan med andra konstformer och i samarbete med kommunerna. Verksamhetsutveckling inom dans erbjuder dansresidens, workshops samt publik- och arrangörsutveckling för såväl offentliga arrangörer som förskola/skola.

Verksamheten förmedlar professionella dansföreställningar både till skolan och offentliga arrangörer och bidrar till att ge nationella och internationella gästspel genom Dansnät Sverige, Riksteatern, NorrDans och fria dansgrupper. På så sätt kan länets invånare ta del av högkvalitativ danskonst, både som publik och aktiv utövare. Genom att erbjuda dansbussar till länets scener ökar tillgängligheten till professionell dans och får även till följd att engagemanget från kommuner och teaterföreningar ökar.

Verksamhetsutveckling inom dans förmedlar fortbildning och inspirationsdagar med till exempel Dansväskan. Materialet är speciellt riktat till äldre och personer med funktionsvariationer eller särskilda behov. Materialet ger verktyg att arbeta med kroppen och övriga sinnen för att kunna använda dansen som uttrycksform.

Genom att arrangera workshops och dansläger i samverkan med andra intressenter stödjer verksamhetsutveckling inom dans också barn och ungas rätt att utrycka sig genom dans. Barn och unga ges möjlighet att uppleva professionell dans som publik, skapa dans och koreografi, samt utöva dans, genom exempelvis estetisk läroprocess.

Film

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska bidra till ett levande filmliv i hela länet. Den regionala filmverksamheten ska genom samverkan, samordning och bidragsgivning möjliggöra för länets kommuner, kulturutövare och civilsamhälle att själva eller tillsammans starta, driva eller genomföra filmkulturfrämjande och filmpedagogiska projekt.

Kultur Gävleborg bidrar till att filmkultur och filmskapande kommer närmare länets invånare exempelvis genom att skapa mötesplatser, arrangera fortbildningar och workshops, stödja och driva pilotprojekt samt producera visst pedagogiskt material. På så sätt stödjer Kultur Gävleborg verksamheter inom Skolbio, film i kulturskolan, Skapande skola och interkulturella projekt inom film.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska möjliggöra utveckling för visningsverksamhet i länet genom kompetensutveckling, samordning samt utvecklings- och projektstöd för länets biografer och andra filmvisare. Att arbeta med digitaliseringens möjligheter bidrar till att skapa tillgängliga, interaktiva och nära mötesplatser.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska stärka förutsättningarna för en kreativ och kvalitativ filmproduktion i Gävleborg genom utvecklings- och projektstöd, handledning, ekonomiskt eller tekniskt stöd, nätverk, mötesplatser och fortbildningar. Särskilt fokus ska ligga på unga filmskapare och talangutveckling.

Hemslöjd

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd syftar till att bevara slöjdens traditioner, bidra till slöjdens utveckling samt stärka slöjden som näringsgren och dess relevans i samtiden. Verksamhetsutveckling inom hemslöjd initierar och samordnar insatser, främst i samarbete med Gästrike- Hälsinge hemslöjdsförbund, lokala föreningar, länets museer, studieförbund och slöjdföretagare.
 
En del av uppdraget innebär att tillvarata slöjdens förmåga att skapa mötesplatser över språkliga och kulturella gränser. Verksamhetsutveckling inom hemslöjd bidrar dessutom till att lyfta slöjden i ett hållbarhetsperspektiv, inspirera till eget skapande och nytänkande, samt bevara och sprida kunskapen om olika material och tekniker.

Konst

Verksamhetsutveckling inom konst stärker, främjar och utvecklar ett levande och hållbart konstliv i Gävleborg. Verksamhetsutveckling inom konst verkar genom ett nära och lyhört samarbete med länets aktörer. Uppdraget innebär bland annat att erbjuda nödvändiga och kompletterande verktyg i form av fortbildning, mötesplatser eller teknisk utrustning. Det kan röra sig om utbildningar, nätverksträffar eller olika stöd som möjliggör erfarenhetsutbyten för exempelvis konstnärer, bildlärare, föreningar eller kulturtjänstepersoner.

Verksamhetsfältet omfattar allt från sociala och integrerande konstprojekt, ett synliggörande av konsten som samhällsskildrare, till konst som en utgångpunkt för lärande och kritisk reflektion.

Genom konstpedagogiken, vandringsutställningar och fortbildningar länkar verksamhetsutveckling inom konst samman med Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet. Detta bland annat i form av förankringsarbete kring konst, utställningsteknik och konstnärliga processer och stöd till länets arrangörsled och professionella kulturskapare. I detta sammanhang sprider verksamhetsutveckling inom konst kunskap om bland annat MU-avtal (ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar).

Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet har uppdraget att förvalta, producera och levandegöra konstsamlingen, bland annat genom den så kallade enprocentregeln. Syftet med konstnärlig miljögestaltning är att bidra till en stimulerande och humanistisk miljö inom Region Gävleborgs verksamheter.

Litteratur

Litteratur är ett nytt konstområde för Kultur Gävleborg. De regionala insatserna syftar till att samordna, samverka, synliggöra, stärka och stödja litteraturen som konstform. Vägledande är det nationella målet som formulerats i utredningen ”Läsandets kultur (SFS 2012:65): Alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges tillgång till litteratur av hög kvalitet”.
Kultur Gävleborg behöver utveckla strategier och infrastrukturer för dialog och samverkan med författare samt företrädare för kommunerna, de litterära aktörerna inom civilsamhället och de kulturella och kreativa näringarna. En utredning ligger till grund för framtida vägval och utveckling av området.

Musik

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik syftar till att alla invånare och de som vistas i länet ska ha tillgång till professionell musik inom olika genrer. Verksamheten producerar och samordnar turnéläggning och marknadsföring samt subventionerar kostnaderna. Kultur Gävleborg erbjuder musikserier med professionella musiker och stöttar flera musikfestivaler och konserter i Gävleborg.
Genom att förmedla produktioner från fria grupper och produktioner framtagna för specifika behov erbjuder Kultur Gävleborg ett brett, flexibelt och decentraliserat utbud till länets arrangörer. Därmed får musikverksamheten en högre grad av angelägenhet för länsinvånarna. Många av musikarrangemangen kommer till genom samspel med de lokala arrangörsföreningarna.

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik driver två egna ungdomsorkestrar och flera projekt som riktar sig till unga personer för att ge unga möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor. Verksamheten erbjuder också konserter och workshops med professionella musiker till förskola, skola och kulturskola och samarbetar med olika arrangörer i länet.

Kultur Gävleborg samverkar med Gävle Symfoniorkester och verksamheterna kan tillsammans erbjuda länet ett varierat och rikt utbud av hög kvalitet.

Kultur Gävleborg erbjuder arrangörsutbildning, mentorskap och publikutveckling. Samspelet med länets kommuner och den ideella sektorn är av största vikt.

Regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet

Regionala biblioteksverksamheten omfattas av Bibliotekslag (2013:801). Den regionala biblioteksverksamheten kompetensutvecklar, samordnar och ger utvecklingsstöd till folkbiblioteken i Gävleborg. Ambitionen är att genom biblioteken ge alla invånare jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice samt stöd till formellt och informellt lärande.
Den regionala biblioteksverksamheten bedriver omvärldsbevakning, driver projekt och metodutveckling.

Världsarvet Hälsingegårdar

Kultur Gävleborgs uppdrag inom Världsarvet Hälsingegårdar är att bedriva strategiskt arbete kopplat till kommunikation, information och hållbar utveckling i enlighet med Unescos regelverk. Syftet är att stötta länets olika aktörer bland annat genom omvärldsbevakning samt engagemang i nationella och internationella nätverk.

En verksamhetsutvecklare med inriktning på Världsarvet Hälsingegårdar arbetar sedan september 2016 på Kultur Gävleborg. Uppgifterna är bland annat att arbeta med Världsarvets förvaltningsplan, kommunikation och insatser för marknadsföring, utveckla kunskapen och ge förslag till föreläsningar och seminarier, samt vidga berättelserna om Världsarvet.