Hälsinglands museum

Museiverksamhet och kulturmiljö

Hälsinglands Museum är en stiftelse med Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun som huvudmän. Museet driver sin verksamhet i lokaler i Hudiksvall men arbetar i hela länet, ofta i direkt samverkan med olika lokala aktörer, institutioner och intressen.

Museet arbetar, självständigt utifrån sina stadgar, efter de övergripande målsättningar som den regionala och den nationella kulturpolitiken formulerar, och med särskilt fokus på den nya kulturarvspolitiken. Dessa mål samspelar och pekar på kulturens demokratiska, kritiska och omvandlande roll i samhället. Yttrandefriheten, allas lika rättigheter och möjligheter att delta är grunden för kulturen.

Verksamheten utgår både från kulturarv och samtidsfrågor. Ibland väcker samtiden de historiska frågorna, andra gånger anknyter historien till samtidsdiskussionerna. Beroende på målgrupper, frågornas karaktär och aktualitet växlar perspektiven. Samarbetet med aktuell, akademisk forskning är avgörande för att kunna arbeta enligt denna metod. Pedagogik, visningar, utställningar och kunskapsuppbyggnad utgör en samarbetande helhet som sträcker sig från skolpedagogik till bokutgivning.

Museets samlingar och kompetens koncentrerar sig runt ett antal områden: sakral medeltidskonst i norrländskt och europeiskt perspektiv, folkligt interiört dekorationsmåleri och jämförbar målerikultur, textil materiell kultur i kyrklig kontext och folklig, modernistisk konst med koncentration på 1900-talet, fotografiska samlingar med bland annat Hilding Mickelssons samling. Ett viktigt och växande kompetensområde på kulturarvsområdet är att göra ständiga omläsningar och nytolkningar av samlingar och arkiv i en metodkritisk, vetenskaplig diskussion.

Hälsinglands Museum fungerar i viss mån som remissinstans för kommuner och myndigheter i kulturmiljöärenden och bedriver även rådgivning och uppdragsverksamhet med inriktning mot byggnadsvård, konsthistoria, kyrkligt kulturarv och textil.

Bild- och formkonst och slöjd

Museets konstsamling har huvudsakligen en modernistisk prägel, med tyngdpunkt på 1900-talets svenska konst. Museet använder samlingen för olika utställningar. Den är också intressant för utlån, till såväl museer som andra institutioner och nationellt såväl som internationellt. I en stor del av utställningsverksamheten arbetar museet med olika samtidskonstnärer, både nationella och internationella. Samtidskonsten spelar olika roller, vissa konstnärers verk bär en mer tydlig samhällsdiskussion, hos andra väcks de existentiella eller estetiska frågorna. För museet är det viktigt att utrymme skapas för samtal mellan konstnären och publiken. Oftast utformar museet också en särskild pedagogik, med prioritet mot en yngre målgrupp, som knyter an till verken. Museet blir också en mötesplats, en yta där konsten är drivande för samtal om samhälle, existentiella frågor med mera.

Hälsinglands Museum belyser hemslöjden i utställningar och slöjden är väl representerad i museets samlingar. För att ta tillvara slöjd- och konsthantverksintresset hos bredare grupper arbetar museet förutom med de traditionella ingångarna också med nya influenser och rörelser som global slöjd, minoriteternas slöjd, queerslöjd, hållbar slöjd och gerillaslöjd. Museet har ett väl fungerande samarbete med slöjdföreningar, både på lokal och regional nivå.

Slöjd och konsthantverk är numera ett självklart inslag för ett mer hållbart samhälle. Slöjd innebär också att finna lösningar i vardagen och tillverka eller reparera föremål med enkla redskap och energisnåla tekniker.