Handlingsplaner för tillgänglighet 2021

Kulturinstitutioner med statligt bidrag via kultursamverkansmodellen ska vidta åtgärder inom fyra områden:

  • handlingsplaner för tillgänglighet
  • tillgängliga webbsidor, inklusive applikationer så långt som möjligt, och e-tjänster (lägst WCAG 2.0 nivå A. Nivå AA bör eftersträvas)
  • information om tillgängligheten till publik verksamhet
  • enkelt avhjälpta hinder

Handlingsplaner för tillgänglighet 2021