Lön

Grunden för Region Gävleborgs lönepolitik är ett individuellt och differentierat lönesystem.

Region Gävleborgs övergripande kriterier för individuell lön är:

  • Ansvarstagande
  • Arbetsinsats
  • Bemötande
  • Flexibilitet och kreativitet
  • Ledarskap

Medarbetare i Region Gävleborg ska känna till kriterier för lönesättning, veta vilka förväntningar och krav som ställs på henne/honom och vara medveten om sina möjligheter till individuell löneutveckling. I lönesamtalet mellan chef och medarbetare ska medarbetarens individuella insats följas upp i förhållande till verksamhetens mål

Medarbetare i Region Gävleborg kan genom hela sin yrkeskarriär påverka sin löneutveckling positivt genom sin personliga prestation och utveckling.