Lön, ledighet, försäkring och pension

Rätt till heltid

Du som anställs hos oss ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. det innebär inte en garanti att hela anställningen kan utföras på samma arbetsplats.

Individuell och differentierad lönesättning

Region Gävleborg har ett individuellt och differentierat lönesystem. Det innebär att vi har en lönspännvidd för alla yrkesgrupper, där du inom lönespannet kan påverka löneutvecklingen positivt genom din prestation och utveckling. När medarbetare börjat som nyutexaminerade eller nya i en ny roll, så lönesätter Region Gävleborg i lönespännviddens ingång.

Föräldraledighet

När du får barn kan du under ledighet i samband med födelsen få föräldrapenningtillägg om anställningen varat minst ett år. Tillägget motsvarar cirka 10 procent av lönebortfallet. Hur länge tillägget utges beror på när barnet är fött. Om du har en lön som överstiger ”taket” för föräldrapenning (10 prisbasbelopp) får du även en löneutfyllnad då föräldrapenning över garantinivån uttages. Ersättningen motsvarar mellanskillnaden mellan föräldrapenningen och 77,6 procent av lönebortfallet och är maximerad till 270 kalenderdagar per födsel.

Försäkringar

Alla anställda inom Region Gävleborg omfattas av avtalsförsäkringar. Det är grupplivförsäkring, försäkring vid längre sjukdom, försäkring vid arbetsskada och färdolycksfall. För mer information, se www.forsakradviajobbet.se.

Semester

Som medarbetare i Region Gävleborg har du;

 • 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år

Semesteråret är från 1 januari till 31 december och samma som intjänandeår, vilket innebär att nyanställda medarbetare har möjlighet att ta ut betald semester under det första anställningsåret. 40 semesterdagar får sparas under obegränsad tid. Semester kan omvandlas till semestertimmar och tas ut del av dag om du har rätt till fler än 25 semesterdagar eller har mer än 25 sparade semesterdagar.

Växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt är ambitionen att medarbetare ska kunna välja förmåner individuellt. Därför erbjuds från och med 2017 medarbetare möjlighet att växla semesterdagstillägget till ledig tid.

Särskild ersättning vid flytt av sommarsemester

Då arbetsgivaren önskar att medarbetare med full semesterrätt flyttar semesterdagar utanför perioden juni – augusti erbjuds en så kallad sommarmorot. Ersättning kan ges till dig som tar ut högst två kalenderveckor i ledighet under perioden juni – augusti.

Ledighetsförmåner

Du kan läsa i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) om olika ledigheter med bibehållen lön:

 • Besök på MVC vid två tillfällen
 • Akuta läkarbesök
 • Närståendes bortgång, begravning, gravsättning och bouppteckning
 • Under arbetstid får du även lämna blod på våra blodcentraler

Sjukdom

Vid sjukdom får du sjuklön som utgör nästan 80 procent av din lön de första 14 dagarna. Den första sjukdagen är en karensdag och då får du ingen lön. Om sjukdomen fortsätter efter sjuklöneperiodens slut utges sjuklön med 10 procent av lönebortfallet under högst 90 kalenderdagar. Medarbetare med löner som överstiger ”taket” för sjukpenning (7,5 prisbasbelopp) får även en löneutfyllnad. Ersättningen motsvarar mellanskillnaden mellan sjukpenningen och 77,6 procent av lönebortfallet eller vid förlängd sjukpenning 72,75 procent av lönebortfallet.

Från avtalsgruppförsäkringen, AGS-KL utges under dag 91 – 360 i sjukperioden ersättning motsvarande 10 procent av lönebortfallet. Vid sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalas även ett månadsbelopp från AGS-KL beroende på lönenivå. Vid ledighet på grund av olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom kan du – utöver sjuklön enligt ovan – få viss ersättning genom trygghetsförsäkringen TFA-KL.

Flexibel arbetstid

Region Gävleborg tillämpar flexibel arbetstid utifrån givna ramar.

Löneväxling

Medarbetare med en årslön på över 10 prisbasbelopp har möjlighet att löneväxla till pension. 

Omställningsavtal

Vid eventuell övertalighet på grund av arbetsbrist har Region Gävleborg förmånliga uppsägningstider. Redan efter ett års anställning (tillsvidare) har du rätt till 6 månaders uppsägningstid. Dessutom erbjuds du ett aktivt omställningsstöd, ledigt med lön för aktiva åtgärder samt efter fem års anställningstid utfyllnad av a-kassans ersättning.

Övriga kollektivavtalade ersättningar

Läs i kollektivavtalet AB om:

 • Färdtidsersättning
 • Övertids-/mertidserättning
 • Ersättning vid obekväm arbetstid
 • Ersättning vid jour och beredskap
 • Ersättning vid förskjuten arbetstid

Pension

Tjänstepensionsavtalet kan bestå av två delar. 

 • Avgiftsbestämd ålderspension som innebär att du själv placerar din pension i något pensionsförsäkringsbolag. I slutet av året skickas valblankett från Pensionsvalet AB. 
 • Förmånsbestämd ålderspension gäller de personer som är födda tidigare än 1986 och vars årslön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

KPA:s hemsida kan du läsa mer om din tjänstepension. Vid själva pensionsavgången inbjuds du till en gemensam middag för de som pensionerats under året.