<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdledare till Allmänpsykiatriska vårdavdelning, Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Allmänpsykiatris avdelning med 18 vårdplatser.på enheten jobbar man med sjuksköterskor, skötare,läkare samt kurator.

Arbetsuppgifter

Till vår Allmänpsykiatriska vårdavdelning 10 A söker vi en legitimerad sjuksköterska till uppdrag som "vårdledare". Grundinställningen utgörs av en tillsvidareanställning som sjuksköterska.
Då vi är under omorganisation kan denna tjänst få lite ändrade arbetsuppgifter med detta kommer då att ske i samråd med dig.
Vårdledarfunktionen har utvecklats utifrån ett behov av att det finns en person i den kliniska vardagen som har ett uttalat ansvar för att säkerställa ett kunskapsbaserat värdeinnehåll som har en tydlig struktur och där rätt person gör rätt saker under pågående vårdprocesser.

Vårdledarens arbetsuppgifter är:
• processorienterat i avseendet att säkerställa att gällande rutiner, vårdprogram och riktlinjer följs samt att vården utvärderas kontinuerligt.
• funktionsorienterat i avseende att säkerställa att behandlingsinterventionerna utförs av personal som har rätt kompetens och med ett gott bemötande som utgångspunkt.
• patientorienterat i avseende att säkerställa att patienterna görs delaktiga i sin vård och behandling.
• utvecklingsorienterat i avseende att arbeta med ständiga förbättringar.

Vårdledarens arbetsuppgifter är till vissa delar delegerade från VEC. Huvudsakligt uppdrag för vårdledaren är att ansvara för att arbetet på enheten och beslut som fattas på rond och i andra vårdplaneringsforum följer lokala rutiner såväl som att utveckla och implementera nya arbetssätt och rutiner utifrån aktuellt kunskapsläge. Förutom sedvanligt kliniskt arbete innebär detta i praktiken att:
• Inom heldygnsvården ha överblick över samtliga patienters vårdplaner, var i vårdprocessen man befinner sig, säkerställa att ordinerade och planerade insatser genomförs samt koordineras såväl internt som externt.
• Närvara på samtliga ronder/behandlingskonferenser. Med lämpligt intervall medverka vid upprättande av vårdplaner och dess uppföljning tillsammans med personalen och aktuell patient.
• Ta del av journalgranskningar tillsammans med VEC, återkoppla till vårdlagen/medarbetare och genomdriva möjliga förbättringar.
• Göra slumpmässiga avstämningar med patienterna avseende kännedom om vårdplan och känsla av delaktighet samt möjlighet till inflytande över vården
• Fortlöpande rapportera till vårdenhetschefen vad gäller utvecklingsbehov kring vårdprocesserna.
• Tillsammans med vårdenhetschef och avdelningsläkare ansvara för att förvalta och utveckla heldygnsvården så som den finns beskriven i aktuella ramdokument med tillhörande rutin

Kvalifikationer

Vi söker en person med erfarenhet av psykiatriskt arbete, företrädesvis sjuksköterska med psykiatrisk specialistutbildning. Du bör ha ingående kunskaper i de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten och aktivt söka kunskap kring nya rön inom omsorg och sjukvård.

Kunskap eller erfarenhet av liknande uppdrag vad gäller att leda och fördela arbete såväl som att arbeta systematiskt med förbättringsarbete är meriterande.

Personliga egenskaper - du har:
• en drivkraft att vilja förbättra och driva vårdprocesserna framåt tillsammans med enhetens medarbetare.
• god organisationsförmåga och kommunikationsförmåga, både i tal och skrift • en förmåga att ta ett helhetsperspektiv och se hela verksamheten och har en förmåga att skapa ett positivt klimat genom öppenhet och respekt.
• ledaregenskaper som skapar förtroende hos medarbetare och som stödjer och motiverar deras engagemang, vara en god förebild.

Viktiga ledaregenskaper är att:
• vara engagerad, öppen och lyhörd
• vara trygg, tydlig och strukturerad
• kunna entusiasmera och få med sig medarbetarna i det ständiga förbättringsarbetet