<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Enhetschef till Enheten för Informationsförvaltning

Enhet för informationsförvaltning består av centraldiariet och regionarkivet, med uppdrag att stödja regionens verksamheter i frågor rörande dokumenthantering, arkivering och registrering av verksamhetsinformation. Enheten har en viktig roll i digitaliseringen av regionens informationshantering och bidrar till den utvecklingen.

Att hantera verksamhetsinformation ingår i varje organisations aktiviteter, processer och system. En stor del av det praktiska informationsförvaltningsarbetet sker därför i samtliga av regionens verksamheter, vilket innebär att samarbete och samverkan är centralt för att lyckas med det stödjande uppdraget. Enheten deltar också i det normerande arbetet inom sitt område.

Enheten för informationsförvaltning utgör tillsammans med Kanslienheten och Fackliga enheten Region Gävleborgs Kansliavdelning. Kansliavdelningen är organisatoriskt placerad i Stabsförvaltningen, tillsammans med avdelningarna för juridik, miljö, säkerhet, hälsoval, internkontroll och projekt. Stabens övergripande uppdrag är att vara ett stöd för ledningen när det gäller ledning och styrning av verksamheten.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef för Enheten för informationsförvaltning finns en tydlig röd tråd som genomsyrar hela uppdraget - att driva utvecklingsarbete mot digitalisering. Enheten befinner sig i en spännande fas, som omfattar två stora utvecklingsarbeten; övergång från fysiskt arkiv till e-arkiv, samt en samlokalisering av regionarkiv och journalarkiv. Som enhetschef har du en framträdande roll och förväntas både leda arbetet och bidra med din expertis.

Enheten ansvarar även för att ta fram, utveckla och förvalta dokumenthanteringsplaner, diarieplaner, processbaserad arkivredovisning och en regionövergripande klassificeringsstruktur. Att bedriva tillsyn över nämnder och helägda bolags arkivvård enligt uppdrag från fullmäktige ingår också.

I det dagliga coachar, leder och fördelar du arbetet för dina medarbetare, med god tillgänglighet och närvaro. Du har det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi, kvalitet och uppföljning. Du leder arbetet med att utarbeta övergripande rutiner och standardiserade arbetssätt och processer.

För att omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad med utvecklingen inom området, ingår du i ett antal nätverk och forum på både lokal, regional och nationell nivå. Internt arbetar du aktivt för att utveckla effektiva samarbeten med övriga delar av förvaltningen.

Kvalifikationer

Vi söker en utvecklingsorienterad ledare med god förmåga att kommunicera, motivera och inspirera såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du har god förmåga att skapa och utveckla förtroendefulla relationer för att skapa effektiv samverkan och dialog. Du har tidigare ledarerfarenhet som chef, projektledare, samordnare eller motsvarande.

Då enhetens uppdrag är komplext och mångfacetterat är det viktigt att du lägger stor vikt vid att planera, prioritera och organisera arbetet på ett sätt som gör att enhetens och medarbetarnas uppdrag blir tydliga och enkla att följa upp. Du företräder ett tillgängligt ledarskap, är lyhörd och tillvaratar medarbetarnas kunskaper.

Vi söker dig med mycket goda kunskaper inom arkiv och erfarenhet av diarieverksamhet, samt akademisk utbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande. Utifrån enhetens utvecklingsfokus ser vi gärna att du tidigare har arbetat med digitaliseringsfrågor och det är en förutsättning att du har ett stort intresse för e-arkiv och IT-baserad arkivbildning.