<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Enhetschef till Bemanningsenheten på HR-avdelningen

HR-Förvaltningen är en del av regionstyrelseförvaltningen och har det funktionella och strategiska ansvaret för att leda HR i sin helhet, vilket innebär att vi bidrar till regionens utveckling ur ett HR-perspektiv. En viktig del av HR-Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att de investeringar Region Gävleborg gör i medarbetare, chefer, processer och verktyg ger önskade resultat och att policys, övergripande riktlinjer, lagar och avtal är lätta att efterleva.

HR-avdelningen ingår i HR-Förvaltningen och har det operativa utförandeansvaret av HR tjänster till alla verksamheter inom Region Gävleborg. På HR-avdelningen arbetar ca 80 medarbetare uppdelade på fem olika enheter med eget ansvar för sin respektive tjänsteleverans; HR-service, HR-partner, HR-utveckling, HR-rekrytering och HR-bemanning.

Bemanningsenhetens uppdrag är tillsättning resurser till Regionens verksamheter. Enheten består av två team.

• Visstidsbemanningen arbetar med att tillgodose Region Gävleborgs behov av visstidsanställd personal. Syftet med arbetet inom Visstidsbemanningen är att tillsätta vikarier från enstaka timmar upp till 30 dagar utifrån verksamhetens behov samt att vara ett stöd till chefer i verksamheten för visstidsanställning av vikarier upp till 12 månader. Teamet hat ett övergripande arbetsgivaransvar för timvikarier där introduktion, utbildningsinsatser och uppföljning sker löpande. Teamet ansvarar också för att resurserna som finns nyttjas effektivt utifrån ett helhetsperspektiv.

• Inhyrdbemanning arbetar med att koordinera det administrativa flödet av den externa resursförsörjningen inom Region Gävleborg. Syftet med arbetet inom Inhyrd bemanning är att vara en samordnande enhet mellan verksamheter och avtalade leverantörer, så att regionens verksamheter kan bedrivas vid de tillfällen då de saknar intern personal- och eller kompetens. Vi arbetar för att Region Gävleborg skall uppnå avtalstrohet samt tillämpning av förnyad konkurrensutsättning enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Arbetsuppgifter

Som Bemanningsenhetschef hos oss kommer du att:
• Ansvara för Bemanningsenhetens två team (visstid och inhyrd med ca 15 medarbetare)
• Ansvara för planering, ledning, ekonomi och personal för din verksamhet
• Följa upp arbetet så att mål inom tid, kostnad och kvalitet nås, och tillgodoser att processerna kontinuerligt utvecklas med fokus på verksamhetsnytta
• Säkerställa en effektiv produktion och god kvalitet på tjänsteleveransen utifrån kärnverksamheternas beställningar
• Ha ett nära samarbete med enhetens medarbetare
• Ha nära kontakt med verksamheter för att vi ska kunna säkerställa tillsättning av bemanning av högsta kvalitet

Hos oss får du:
• Leda ett mycket kompetent och motiverat team som arbetar inom det så viktiga kompetensförsörjningsområdet
• Arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kolleger som bidrar till, men också inspireras av varandra i den gemensamma strävan att utveckla vår funktion
• Delta i leverans av och påverka utvecklingen inom en progressiv förvaltning med sikte på att kontinuerligt förbättra vår leverans och skapa mervärde inom Region Gävleborg

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Du trivs med att arbeta i en miljö där service och kundnöjdhet står i fokus, där ett konsultativt förhållningssätt är grunden för uppdraget och du har en samordnande roll för en gemensam helhetsleverans. Den ena arbetsdagen är inte den andra lik och förutsätter ett lösningsfokuserat förhållningssätt, med hög samarbetsvilja för bästa resultat. Tillsammans med de övriga enhetscheferna bidrar du till det gemensamma uppdraget för HR- avdelningen och ingår även i avdelningens ledningsgrupp.

För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är trygg i ledarrollen och med flera års erfarenhet från en chefsbefattning, och som trivs i en operativt ledande funktion med närhet till dina medarbetare och de uppdrag som levereras.
• För att lyckas i uppdraget har erfarenhet av tjänsteproducerande verksamhet, med fokus på kund- och verksamhetsnytta och hög servicegrad.
• Är en resultatorienterad person, som för att nå uppsatta mål har förmåga att inspirera och coacha dina medarbetare till sin fulla potential för att säkerställa en leverans av hög klass.
• Har förmågan att vara flexibel till ändrade förutsättningar och omständigheter och motiveras starkt av förbättrings- och utvecklingsarbeten.
• Har god kommunikativ förmåga och att du har lätt att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer i alla led.
• Har erfarenhet från Hälso och sjukvården och/eller arbete av bemannings/rekryteringsarbete.
• Har tidigare erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbeten.
• Har examen från relevant högskoleutbildning eller universitet.