<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arkivarie till Enheten för informationsförvaltning

Enhet för informationsförvaltning består av centraldiariet och regionarkivet, med uppdrag att stödja regionens verksamheter i frågor rörande dokumenthantering, arkivering och registrering av verksamhetsinformation. Enheten har en viktig roll i digitaliseringen av regionens informationshantering och bidrar till den utvecklingen.

Att hantera verksamhetsinformation ingår i varje organisations aktiviteter, processer och system. En stor del av det praktiska informationsförvaltningsarbetet sker därför i samtliga av regionens verksamheter, vilket innebär att samarbete och samverkan är centralt för att lyckas med det stödjande uppdraget. Enheten deltar också i det normerande arbetet inom sitt område.

Enheten för informationsförvaltning utgör tillsammans med Kanslienheten och Fackliga enheten Region Gävleborgs Kansliavdelning. Kansliavdelningen är organisatoriskt placerad i Stabsförvaltningen, tillsammans med avdelningarna för juridik, miljö, säkerhet, hälsoval, internkontroll och projekt. Stabens övergripande uppdrag är att vara ett stöd för ledningen när det gäller ledning och styrning av verksamheten.

Arbetsuppgifter

Regionarkivet bedriver en bred verksamhet. Som arkivarie hos oss förväntas du ha en inblick och kunna arbeta brett inom fler områden, även om intresse och erfarenhet vägs in när arbetsuppgifter tilldelas.

Regionarkivet är arkivmyndighetens verkställande organ i Region Gävleborg. Det innebär att vi gentemot regionens nämnder och bolag:

• Ger samråd vid verksamhetsförändringar och gallringsärenden
• Ger råd i arkivvård och övrig hantering
• Utbildar regionens verksamhet i arkivfrågor
• Samordnar och hjälper regionens nämnder och bolag med den processorienterade informationskartläggningen som rör arkiv
• Genomför arkivmyndighetens tillsyn över arkivvården i regionen

Regionarkivet tar emot arkivbestånd, bedriver arkivvård, förvaltar kulturarvet, tillgängliggör historien samt bistår medborgarna med information från regionens verksamheter. Som arkivarie samordnar du arbetet med att:

• Ta emot arkiv efter överenskommelser eller beslut
• Svara för vården av övertagna arkivhandlingar
• Handlägga begäran om utlämnande av allmänna handlingar ur övertagna arkiv
• Svara för att övertagna arkiv tillgängliggörs för allmänheten
• Planera för fysiska arkivflyttar & kravställa arkivlokaler

Region Gävleborg är med i samarbetet kring R7e-arkiv. Regionarkivet deltar som lokal objektspecialist för R7e-arkiv. Arbetet som objektspecialist innebär ansvar för:

• 1:a linjen support i regionen
• Prioritering inom lokala ärenden
• Samordnar och deltar i arbetet med leveranser till e-arkivet

Planerade förändringsarbeten:

Regionen arbetar för en ny samlad arkivhållning för Region Gävleborg. Projektet kan komma att innebära ny organisering och nya arbetssätt för Regionarkivet. Det kommer också att innebära en flytt till andra lokaler, samt en insamling av spridda analoga arkiv som idag finns ute i regionen. Nya arbetssätt gällande hur digitala arkiv ska hanteras i framtiden kommer också att implementeras. Att delta i kravställning och samverkan i detta arbete kommer att vara en stor del av arbetet för alla arkivarier på Regionarkivet.

Kvalifikationer

Minimikrav:

• Högskoleutbildning på lägst kandidatnivå med minst 60 hp (40 p) arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning.
• God kunskap om de lagar och förordningar som styr hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning.
• En väl utvecklad kommunikativ förmåga, samt en god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift i svenska.
• Hög it-vana med god allmänkunskap om och i olika systemmiljöer.

Meriterande:

• Erfarenheter av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av utredande arbete inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet.
• Kunskap och erfarenhet av e-arkiv
• Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsbaserad arkivredovisning, gärna från den kommunala och regionala sektorn
• Erfarenhet av att ge råd och utbildning inom arkiv

Som person är du initiativtagande, flexibel och lösningsorienterad och du levererar dina uppgifter inom utsatt tid. Du är en förbättringsfokuserad person med ambition att ständigt kompetensutveckla dig själv. Du är ansvarskännande, strukturerad och resultatinriktad och kan arbeta såväl självständigt som i arbetslag. Du har även en god förmåga att kunna kommunicera effektivt med olika yrkesgrupper.

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa dig en helhetssyn över en verksamhet och vara bra på att skapa goda relationer. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.