Verksamhets- och kvalitetsutveckling a4

Delmål 20, a4

Utbildningens syfte är att ge en generell kunskap om patientsäkerhetslagen, de nationella kraven och Region Gävleborgs arbete och organisation i kvalitetsfrågor.

Genomgången kurs ger kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Utbildningen motsvarar Socialstyrelsens krav på kurs, teori och eget kvalitetsarbete enligt delmål 20. (SOSFS2008;17) samt a4 (SOSFS2015:8)

Förberedelse

Inför utbildningen ska du ha tänkt igenom inom vilket område du vill göra ett verksamhets- och utvecklingsarbete. Om du hittar en möjlig handledare redan innan kursen kommer det att underlätta det fortsatta arbetet samt att du tidigt överväger frågeställningar och avgränsningar utifrån din idé. För att underlätta den fortsatta processen får du en mall för ditt PM som stöd i projektdelen efter avslutad kurs.

Under kursen

Under kursen presenteras exempel på metoder och verktyg som används i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete. Dessutom får du en introduktion i arbetssätt inom kliniskt kvalitetsarbete.

Mellan första och andra kurstillfället utarbetar du en projektplan enligt det PM som används för att skapa struktur kring det fortsatta arbetet. Tanken är att handledaren bistår med råd och vägledning men kursledningen finns också att tillgå som stöd vid behov.

Före andra kurstillfället skickar du ditt PM till kursledningen enligt anvisningar du fått på kursen.

Vid andra kurstillfället presenterar du under 15 min ditt PM, gärna med stöd av visuellt hjälpmedel. Därefter får du återkoppling från övriga kursdeltagare och kursledningen under 20 min.

För godkänd kursdel krävs aktivt deltagande och godkänt PM.
Vid godkänd kurs erhålls Socialstyrelsens intyg att bifoga specialistansökan.

För godkänd projektdel krävs godkänd redovisning av ditt projekt.
Projektdelen som innebär att genomföra kvalitetsarbetet görs under de kommande 5 månaderna och redovisas sedan vid examinationen.

Målgrupp

ST-läkare

Datum

Dag 1: fredag v. 39
Dag 2: efter två veckor
Dag 3: Redovisning /examination efter ca 5 månader

Utbildningsdagarna (dag 1 och 2) avslutas i tid för eventuella tågresenärer.

Omfattning

Tre heldagar inklusive redovisningsdag.

Anmälan

Anmälan via regionens intranät Plexus under Kompetensportalen.
För er som inte har tillgång till Plexus kontakta Susann Eriksson, kontaktuppgifter nedan.

Kontaktpersoner

Peter Magnusson, kursansvarig, peter.magnusson@regiongavleborg.se
Pia Johansson, kursansvarig, pia.johansson@regiongavleborg.se
Susann Eriksson, AT/ST-samordnare, susann.eriksson@regiongavleborg.se 0650 - 924 90