Sjukdomsförebyggande arbete b2

Varmt välkommen till ST-kurs i sjukdomsförebyggande arbete!

Delmålet syftar till att fördjupa kunskaper som redan är uppnådda under grundutbildningen för att förbättra folkhälsan genom förebyggande arbete.

Kursinnehåll

I denna kurs får du fördjupad insikt i levnadsvanors betydelse för hälsan, hälsoekonomi och vi går igenom Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - effektiva metoder för att påverka våra levnadsvanor. Vidare fördjupar vi oss i olika levnadsvanor: alkohol - identifiera riskbruk samt metoder för att minska riskfylld alkoholkonsumtion, tobak - metoder och verktyg vi har i vårt arbete med att förebygga tobaksbruk och med att arbeta med tobaksstopp, fysisk aktivitet - otillräcklig fysisk aktivitet, metoder och verktyg, FaR, matvanor - samtal och råd om bra matvanor. ST-läkaren får även utbildning i Motiverande samtal (MI). Vi tar även upp hälsolitteracitet/hälsobefrämjande förhållningssätt och internatet avslutas med panelsamtal med specialister från olika specialiteter samt Workshops kring "Hur arbetar jag sjukdomsförebyggande i den egna specialiteten" och diskuterar reella fall.

På uppföljningsdagen tar vi upp diagnos och behandling av stressrelaterad ohälsa samt arbetar med egna fall.

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig i en eller flera levnadsvanor samt även ha ökad insikt i hur man förbättrar prognosen hos patienter med sjukdom som grundar sig i en eller flera levnadsvanor. ST-läkaren förväntas även kunna föra ett analytiskt och reflekterande resonemang på en djupare nivå om hälsoekonomiska aspekter på området efter denna kurs. Detta för att uppfylla delmål b2.

Delmål: SOSFS 2015:8 b2.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter.

Utbildningsmaterial

Diagnos och behandling av stressrelaterad ohälsa 20190528 Gävleborg (pdf)
Intro fyra levnadsvanor (pdf)
Kost (pdf)
ST Fysisk aktivitet (pdf)
ST Hälsoläge och hälsosamtal (pdf)
ST Inledning riktlinjer (pdf)
Länkar - bra att ha (pdf)

Kursform

Omfattningen består av förberedelser inför dag 1, internat dag 1 och 2 samt uppföljningsdag efter ca 1 månad samt förberedelseuppgifter inför dag 3.

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande krävs i samtliga kursmoment samt att man genomför de förberedelser som ska göras inför kursen samt mellan kursomgångarna. Om man inte har möjlighet att delta i uppföljningsdagen (dag tre) kan man i mån av plats delta på uppföljningsdag vid följande kurstillfälle.

Tre förberedelser inför kursen

  1. Du ska göra din egen livsstilsprofil och ta med dig.
  2. Du ska vidare titta igenom "Folkhälsa och hållbarhets" sidor inför kursstart för att ha en liten överblick över vad som finns på dessa sidor. 
  3. Vi vill att du mailar in dina förväntningar på kursen senast 30 april till kursen vecka 19 och 1 september till kursen vecka 39, till anna.sidorson@regiongavleborg.se

Mellan de båda kurstillfällena så ska du som deltagare prata med din handledare och sen skriva ner ca två A4 kring nedanstående. Inlämningarna kommer att sammanställas och utgöra underlag för gruppdiskussioner.

  1. Vad innebär det att arbeta preventivt inom den egna specialiteten?
  2. Identifiera och analysera två patientfall där levnadsvanor är en bidragande faktor och hur prognosen kan förbättras i dessa fall.

Skickas in senast två veckor före uppföljningsdag till susann.eriksson@regiongavleborg.se!

Ta med

Mjuka kläder för yoga alternativt promenadkläder, badkläder, ett gott humör. Dator, Ipad eller mobiltelefon (smartphone, Iphone). Du behöver ha tillgång till en mailadress under kursdagarna på telefon eller dator.

Anmälan

Anmälan sker i ST-forum, där finns också aktuella kursdatum.
Internat dag 1 – 2 men ej dag 3.
Sista anmälningsdatum är 1 mars till kursvecka 19 och 1 augusti till kursvecka 39.

Kursledning

Anna Sidorson, ST-läkare
Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin och ST-studierektor primärvården.

Kontaktperson

Inger Bodin, inger.bodin@regiongavleborg.se