Onkologi

Redan 1955 öppnades en Radioterapiklinik av överläkare Olle Hallberg som var utbildad på Radiumhemmet KS. Kliniken var den första i sitt slag vid ett landsortslasarett. Med åren har den från början renodlade strålterapiverksamheten kompletterats med bland annat behandlingsenhet för medicinsk tumörbehandling samt utbyggnad av palliativa team så att kliniken nu har totalt drygt 100 anställda.

Verksamheten ansvarar för onkologisk behandling av tumörsjukdomar och för specialiserad palliativ vård för befolkningen i Gävleborgs län. Dessutom har sedan cirka 15 år tillbaka, befolkningen i Dalarnas län via avtal erbjudits strålterapi här i Gävle.

Vi bedömer och behandlar upp mot 3 500 individer per år. Nybesöken är cirka 1 800 varav cirka 400 inom palliativa teamen. Verksamheten leds av verksamhetschef Kristina Granevåg, och enheten består av 5 vårdenheter:

  • Läkargruppen, vårdenhetschef Per Edlund
  • Onkologisk mottagning och dagvård, vårdenhetschef Carin Lundgren
  • Strålbehandlingsmottagningen, vårdenhetschef Åsa Bonnevier-Svärdström
  • Onkologisk vårdavdelning 17, vårdenhetschef Johanna Ågren
  • Palliativa teamen, vårdenhetschef Ulla Eriksson

Läkargruppen

För närvarande finns 9 specialistläkare och 6 ST-Läkare inom den onkologiska delen. Palliativa teamen har 5,6 tjänster. Förutom att bemanna övriga enheter har läkarna inom onkologin också ansvaret för multidisciplinära terapikonferenser inom följande områden:

Bröstcancer, urologi, GI-tumörer, huvud-halscancer, lungcancer, hudtumörer, hjärntumörer samt mjukdelstumörer. Onkologin har beredskap 17.00-21.00 vardagar och 8.00-21.00 på helger. Palliativa teamen arbetar 8.00-17.00 vardagar och har telefonberedskap 9.00-15.00 på helger.

Onkologisk mottagning och dagvård

Onkologiska mottagningen bemannas av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Läkarna har nybesök, till allra största delen patienter med en klar cancerdiagnos, som ska bedömas inför start av onkologisk terapi. En annan stor grupp är patienter som har pågående cytostatika eller annan medicinsk behandling som kommer för utvärderingsbesök. Även kontrollbesök av tidigare färdigbehandlade patienter utförs. Sjuksköterskorna har också en del patientbesök, till exempel bröstprotesutprovning och sköter dessutom bla telefonrådgivning.

Största delen av all medicinsk tumörbehandling: cytostatika, antikroppar, hormonella läkemedel och nya signalhämmande droger, ges av sjuksköterskor på dagvårdsavdelningen.

Behandlingarna ges i både kurativt och palliativt syfte. De största patientgrupperna är bröstcancer, prostatacancer, GI-cancer och maligna lymfom.

Strålbehandlingsmottagningen

Strålbehandlingsavdelningen tillhör de modernaste i landet, och kliniken har tre acceleratorer där de två senaste maskinerna klarar av att ge behandling enligt RapidArc konceptet (rotationsbehandling) med hög precision även mot anatomiskt komplicerade strukturer.
Avdelningen har sedan våren 2011 en egen CT där vi tar egna bilder inför dosplanering. Den så kallade dosplanen ligger sedan till grund för hur strålfälten ska riktas och avgränsas. En till två läkare är stationerade på strålbehandlingen som har en egen mottagningsenhet. Uppgifterna är att träffa patienter för nybesök och kontrollbesök under behandlingstiden. Läkare ritar också in målområden och riskorgan på CT-bilder med hjälp av ett datorbaserat rit-/dosplaneringsprogram. Sjuksköterskor utför datorledd dosplanering samt ger också själva behandlingarna. Fysikerna är en nyckelgrupp, de står för expertis i samband med dosplanering men även för bildkontroller som tas under pågående behandling. De har även ansvar för att apparaterna fungerar korrekt. De största patientgrupperna är bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, rektalcancer och huvud-hals tumörer. Behandlingarna kan ges ibland med kurativt syfte och ibland palliativt syfte, till exempel smärtlindrande vid skelettmetastaser.

Onkologisk vårdavdelning 17

På onkologisk vårdavdelning (avd 17) finns 15 vårdplatser. Vi har patienter som ligger inne pga cytostatikakurer eller strålning av mer krävande typ, eller då patientens allmäntillstånd är nedsatt. Vi vårdar också patienter med komplikationer till tumörsjukdom eller behandling såsom infektioner, tromboser, smärta och anemi med mera. Fyra-sex av våra vårdplatser är vikta för palliativa teamets patienter som kan komma in för smärtlindring, buktappning och liknande. En del av dessa patienter terminalvårdas på avdelning 17.

Palliativa teamen

Palliativa Teamen bedriver specialiserad palliativ verksamhet i Gävle, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal. Verksamheten är teambaserad, dvs läkare, sjuksköterska, kurator och/eller präst ingår. Förhållningssättet är att döden är en naturlig del av livet, att man betonar patientens och närståendes delaktighet och att man ger bästa möjliga symtomlindring med syfte att främja patientens och närståendes livskvalitet. Verksamheten innehåller hembesök (läkare och/eller sjuksköterska) men även en betydande del telefonkonsultativ verksamhet gentemot patient, anhöriga, primärvård och kommun. Ytterligare en viktig del av teamens uppdrag är regelbundet återkommande utbildningsdagar i palliativ vård som vänder sig till personal inom Region Gävleborg och kommunerna.

Kontaktperson

Linda Willén, studierektor