Medicinska njursjukdomar

På njurenheten i Gävle har medicinska ansvaret för patienter med njursjukdomar i Gävleborg och norra Hälsingland. Vi handlägger polikliniska patienter med kroniska njursjukdomar, patienter med peritoneal- och hemodialys, njurtransplanterade patienter och har ansvar för inneliggande patienter på vår avdelning på Gävle sjukhus och utför konsultverksamhet mot andra avdelningar. För nuvarande är vi tre överläkare inom njurmedicin och tre specialister i internmedicin med pågående subspecialisering inom nefrologi som arbetar här.

I dagliga arbetet samarbetar vi med specialistsköterskor på PD och HD mottagningar, njurmottagningen, njursviktsmottagningen, dietist, kärlkirurger och läkare på andra avdelningar inom medicin, IVA och andra enheter. Dagliga arbetet fördelas mellan tre olika positioner:

  • Avdelningsarbetet
    Vår avdelning 110 har 12 platser för  patienter med njursjukdomar och allmäna internmedicinska patienter. Övriga 12 platser på avdelningen sköts av kollegor på hematologen.
  • Njurmottagningen
    Vi har en omfattande mottagningsverksamhet där vi följer upp patienten med kronisk njursvikt och andra kroniska njursjukdomar (till exempel olika glomerulonefriter) samt njurtransplanterade patienter som vi börjar följa direkt efter transplantationen. Vi samarbetar med transplantationskirurger UAS och följer för nuvarande över 50 njurtransplanterade patienter, vi följer även njurdonatorer och gör donatorsutredningar och utredningar av transplantationskandidater.
  • Dialysen och njurkonsult
    I Gävle har vi cirka 50 hemodialyspatienter och cirka 15 PD patienter som vi följer och sköter ev komplikationer. Som dialysläkare är man ansvarig för akuta frågor angående dessa patienter, i övrigt har varje dialyspatient som PAL. Som dialysläkare är man också ansvarig för konsultationer på IVA och andra sjukhusenheter samt primärvården inkl telefonkonsultationer.

Medicinska njursjukdomar är en grenspecialite till internmedicin vilket innebär initialt cirka fem års specialistutbildning inom internmedicin med efterföljande subspecialisering cirka två år. Hela intermedicinutbildningen kan ske på Gävle sjukhus, under subspecialiseringen tjänstgör man cirka sex månader på njurmedicin på ett universitetssjukhus och tre-fyra månader på transplantationsenheten UAS. Vi har regelbunden utbildning en-två gånger per år med andra ST läkare inom njurmedicinska sjukdomar från regionen, vi deltar regelbundet i SK kurser och andra kurser inom nefrologi samt får möjlighet att delta i olika vetenskapliga sammankomster internationellt.

Kontaktpersoner

Ursa Bonnevier, specialistläkare, urska.bonnevier@regiongavleborg.se  026-15 78 12
Per Wessén, överläkare, per.wessen@regiongavleborg.se  026-15 43 35
Anders Uddevik, vårdenhetschef, specialistläkare, anders.uddevik@regiongavleborg.se
026-15 45 22