Information om covid-19

Information om hur hjälpmedelsverksamheten påverkas av covid -19 och vilka anpassningar vi har gjort. Som övriga i samhället följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen nationellt och inom Region Gävleborg. Beslutet om hjälpmedel kopplat till covid-19 och postcovid är förlängt till 30 juni 2022.

Förskrivning av hjälpmedel kopplat till covid-19 och postcovid

Förskrivare inom rehabilitering på länets sjukhus samt primärvård (offentlig och privat) med patienter som har hjälpmedelsbehov orsakad av covid-19 och postcovid har möjlighet att välja betalare 8598 (gemensam betalare Pandemi Patient) som är kopplat till kostnadsställe 85104.

Detta gäller under tiden 1 januari 2022–30 juni 2022, därefter tas nytt beslut utifrån rådande läge. (Under normala förhållande följer betalningsansvar vårdansvaret för hjälpmedel.)

För att underlätta administrationen föreslås:

Hjälpmedel som förskrivs på sjukhusen

  • Rapporteras över till primärvården enligt rutin för överlämnade mellan vårdnivåer.
  • Hjälpmedelsrader som betalas av 8598 skall inte BMB:as.

Hjälpmedel som förskrivs i primärvård

  • Om behov av hjälpmedel för dessa patienter uppstår i primärvård ska betalare 8598 anges.
  • För patienter som övergår till hemsjukvård, BMB som tidigare.

När hjälpmedelsbehovet upphör utifrån covid-19 samt postcovid

  • Enligt ordinarie rutin, avsluta hyran via hämtorder till Hjälpmedel SAM.
  • Om behovet kvarstår utifrån annan diagnos, kontakta Hjälpmedel SAM eller Gunilla Tuvér.
  • När patienter övergår i kommunal vård, avsluta eller kontakta Hjälpmedel SAM eller Gunilla Tuvér.
  • Vid frågor kontakta Gunilla Tuvér 070-206 77 75, gunilla.tuver@regiongavleborg.se