Utfall hyroberoende under maj och juni

Arbetet med att minska andelen inhyrd personal och växla över till egen fast bemanning fortsätter. Sen den senaste mätningen har det skett en ökning från 6,5 procent till 6,7 procent i hyrkostnader, som en del i den totala personalkostnaden.

- Sommaren är som vi vet en särskilt utmanande period bemanningsmässigt, samtidigt upplever jag ett fortsatt starkt stöd bland medarbetarna att fortsätta arbetet med att minska inhyrningen. Jag kan inte annat än berömma medarbetarna för det arbete de gör och uppmuntra dem att tillsammans med oss och cheferna hålla i arbetet, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sen årsskiftet har Region Gävleborg 65 nya medarbetare, både läkare och sjuksköterskor räknat på nettoinflödet, det vill säga summan av de som valt att sluta och de som är nyanställda. Kostnaden för hyrpersonal har under samma period minskat från 8,4 till 6,7 procent.

- Till skillnad från tidigare månader ser vi inte längre en minskning i kostnaderna, det beror till exempel på att sommarbemanningen är speciellt utmanande. Men också att den enskilt största inhyrningen sker av läkare till primärvård och för att minska denna andel behöver mer fokus läggas på primärvården, vilket nu görs i samråd med verksamhetsföreträdarna, säger Johan.

Uppföljning av arbetsmiljön

Patientsäkerheten och arbetsmiljön kopplat till arbetet med att minska hyrpersonal är två områden där det varje månad görs en uppföljning. I dessa ses en fortsatt ökning i antalet patienter på Familjeläkarjouren i Gävle. Lika så har andelen patienter med prioriteringsnivå tre till fyra på akutmottagningen i Gävle och spotchecken ökat något jämfört med motsvarande period år 2018. Orsakerna till ökningen utreds, utöver arbetet med att minska hyrpersonal men sannolikt finns det flera förklaringar.

- Glädjande är att den korta arbetsmiljöenkäten inte visar på någon tydlig försämring i stress eller arbetsmiljö kopplat till minskad inhyrning. Enkäten har en svarsfrekvens på 30 procent och det motsvarar 629 svarande, säger Johan.