Oberoende av hyrpersonal – utfall för helåret 2019

Den 27 februari presenterade Sveriges kommuner och regioner, SKR, kostnaderna för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården i Sverige. Bemanningstrenden för helåret 2019 visar en total kostnadsökning för hela landet med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor. Men också en positiv utveckling inom flera områden, bland annat i Gävleborg.

Även om Region Gävleborg på helheten har tydliga utmaningar kvar avseende hyroberoende, visar SKR-rapporten på flera goda utfall inom hälso- och sjukvården i Gävleborg.

– Vi är en av totalt tio regioner i landet som minskade sina kostnader för inhyrd personal under 2019 jämfört med 2018. Vi har lyckats minska inhyrningen inom både sjukhusvård och primärvård och har den tredje största minskningen i procent i förhållande till den egna personalkostnaden, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg.

Hur ser det ut inom primärvården?
– Jämför man helåret 2018 med helåret 2019 så är det en liten kostnadsminskning. Det är så klart positivt i sig, även om vi inte når fram till våra uppsatta mål. Utmaningen för oss, liksom för många andra regioner, är framför allt svårigheten att rekrytera allmänläkare, förklarar Johan Kaarme.

Hur ser chanserna ut att uppfylla Region Gävleborgs uppsatta mål om oberoende i februari 2020?
– Vi kommer inte att nå vårt slutmål i projektet till i februari, det vill säga att ha max 2 procent inhyrningskostnad i förhållande till den totala personalkostnaden, säger Johan Kaarme. Hur långt vi kommer att nå vet vi först i mitten av mars då februarisiffrorna är klara.

Hur kommer Region Gävleborg att arbeta vidare för att nå målen om hyroberoende?
– Även om projektet formellt sett avslutas den 29 februari behöver vi fortsätta arbetet med att växla över inhyrd personal till fast med oförändrat fokus, konstaterar Johan Kaarme. Det är inte någon enkel uppgift. Men det här arbetet har ett brett stöd i såväl verksamheterna som hos politikerna, och det är helt nödvändigt.