Minskade kostnader för inhyrd personal

Region Gävleborg har sparat 21 miljoner kronor i arbetet med att minska inhyrd personal.

- Vi har sedan årsskiftet blivit 63 sjuksköterskor och 27 läkare fler. Vilket är mycket glädjande, huvudmålet med arbetet är att växla över hyrpersonal till egen, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Kostnaden för hyrpersonal som andel i den totala personalkostnaden ligger 1,1 procent lägre jämfört med föregående år. Region Gävleborg har fortfarande en hög andel inhyrning men är i landet på sjunde plats för de regioner som har minskat inhyrningen mest under första delen av år 2019.

- Vi hade en ökning av inhyrning under sommaren, vilket vi vet är en period då inhyrningen behövs i större utsträckning. Till exempel för att ge våra medarbetare en välförtjänt semester, minska övertid och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamheten, säger Johan.

På helheten har Region Gävleborg minskat kostnaden för inhyrd personal med 21 miljoner kronor jämfört med samma period år 2018. Från 240 miljoner kronor till 219 miljoner kronor.

- Vi tror att inhyrningen kommer att minska under hösten och gläds åt att den kostat mindre i år jämfört med föregående år. Samtidigt ligger vi alltjämt på en alltför hög nivå och kommer fortsätta att fokusera såväl på överväxlingen som ytterligare insatser för att minska behovet av inhyrning, säger Johan.

- Arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården är angeläget och det är glädjande att följa utvecklingen, imponerande. Bättre kontinuitet för patienterna, en god arbetsmiljö och stabilare kostnadsutveckling är de tre huvudskälen för arbetet i Region Gävleborg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Att bli hyroberoende innebär att Region Gävleborg ska ha en stabil bemanning och klara sitt grunduppdrag med egna medarbetare.

Till sista september hade Region Gävleborg som delmål att vara oberoende av inhyrda allmänsjuksköterskor och att ha minskat kostnaderna för inhyrda läkare med 25 procent. Hur har det gått? 

- Vi når inte målet med att minska kostnaden med 50 procent för inhyrda läkare, utan ligger i september på 25 procent minskning i inhyrd tid, vilket motsvarar delmålet för februari. Detta beror till största delen på en fortsatt stor inhyrning av läkare till primärvården. Däremot är vi glädjande oberoende av inhyrning när det gäller allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Vi ser dock en ökning av inhyrningen de sista månaderna till framförallt slutenvårdsavdelningarna, vilket följer en oroväckande nationell trend, säger Johan.