Hyroberoende delmål och nuläge

Oberoende av inhyrda allmänsjuksköterskor och minskning med 25 procent av kostnaden för hyrläkare inom Region Gävleborg är de två delmål som skulle vara uppnådda i februari 2019. Hur har det egentligen gått?

Kostnaden för hyrpersonal har gått från 8,4 till 6,5 procent i april 2019, det är en kostnadsminskning på 23 procent. För att dela upp statistiken så har läkargruppen gått från 6,4 till 5,3 procent, det är en minskning med 17 procent och för sjuksköterskegruppen har kostnaden gått från 2 till 1,4 procent, vilket är en minskning med 30 procent.

För att jämföra det med målen är Region Gävleborg oberoende av inhyrning av allmänsjuksköterskor*. Däremot så är målet att ha en minskning med 25 procent i kostnader för hyrläkare inte uppnått.

- Att vi inte har nått läkarmålet är förenat med det nya avtalet som har höjt kostnaderna inom primärvården med 24 till 30 procent. Men med det sagt är vi en bra bit på väg och minskningen som vi kan se av inhyrd personal trots detta speglar de fantastiska insatser som görs av medarbetarna och cheferna, säger Johan Kaarme biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården är angeläget och det är glädjande att följa utvecklingen, imponerande. Bättre kontinuitet för patienterna, en god arbetsmiljö och stabilare kostnadsutveckling är de tre huvudskälen för arbetet i Region Gävleborg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Att bli hyroberoende innebär att Region Gävleborg ska ha en stabil bemanning och klara sitt grunduppdrag med egna medarbetare.

Status för april

Under april månad var summan av antalet medarbete som slutat och börjat ett positivt resultat med plus en läkare och plus tio sjuksköterskor. Det totala nettot av nya medarbetare varierar eftersom det vissa månader kan vara ett positivt inflöde och andra ett negativt.

- Ökningen med elva fler fasta medarbetare jämfört med för en månad, innebär att vi sedan årsskiftet är 64 fler sjuksköterskor och 16 fler läkare. Det är förstås jätteroligt att vi fortsätter att öka den fasta bemanningen och jag kommer att göra mitt bästa för att bidra till att trenden fortsätter, säger Johan Kaarme.

* Oberoende definieras enligt de nationella målen som en kostnad för inhyrning som andel av den totala personalkostnaden på mindre än två procent.