Fortsatt minskning av inhyrd personal

Den positiva trenden med minskning av inhyrd personal fortsätter och i mars var kostnaden för inhyrd personal 6,6 procent av den totala personalkostnaden. Jämförelsevis med hela förra året då det var 8,4 procent i snitt.

Under mars månad var summan av antalet nya medarbetare och de som avslutat sina uppdrag plus tre sjuksköterskor och minus två läkare, det är ett sämre resultat än under januari till februari. Däremot så är kostnaden för inhyrd personal totalt i år 12,3 procent lägre än samma period i fjol.

- Även om vi inte ser samma stora ökning av personal under mars, som under årets första två månader, så kan jag inte annat än glädjas över det fantastiska arbete som görs på enheterna, säger Johan Kaarme biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och ansvarig för hyroberoendeprojektet.

En gång i månaden skickas en kort enkät ut till alla medarbetare på enheter med befintlig eller planerad inhyrning. Enkätens syfte är att följa förändringen i arbetsmiljön under överväxlingen, totalt svarade 833 stycken på den senaste vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39 procent.

- Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser på denna enskilda mätning men överlag kan jag säga att utfallet trots allt är gott. Och patientsäkerhetsmåtten kopplade till överväxlingen visar inte på något oroväckande på de berörda enheterna, säger Johan Kaarme.