Frågor och svar

Frågor och svar om oberoende av hyrpersonal

Med oberoende av hyrpersonal menas att vi har en stabil och varaktig egen bemanning för att klara vårt uppdrag och att vi endast anlitar inhyrd personal som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar eller då en särskild kompetens saknas.

En viss andel hyrpersonal kommer vi sannolikt att behöva även framöver. Inhyrning blir då endast aktuell när vi behöver säkra särskilda kompetenser i våra olika verksamheter eller för att klara bemanningen under exempelvis semesterperioder.

Oberoende av hyrpersonal gäller alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, men främst inhyrda läkare och sjuksköterskor i vår region.

Det finns flera skäl. Främst vill vi säkerställa en trygg och säker hälso- och sjukvård för invånarna i Region Gävleborg och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår vårdpersonal. Det går hand i hand.

Att bli oberoende betyder inte att vi minskar antalet vårdanställda, utan att vi växlar från inhyrd till egen personal.

För våra patienter: Att ha en varaktig, stabil egen bemanning är främst en fråga om vårdkvalitet. Genom en fast egen bemanning förbättras kontinuiteten i vården gentemot patienterna och tryggheten och säkerheten i omhändertagandet ökar.

För vår personal: Medarbetare som känner varandra och jobbar ihop under en längre tid har bättre förutsättningar att trivas, uppleva en "vi-känsla" och en god arbetsmiljö. Kunskap om varandra och varandras kompetenser är en förutsättning för ett bra teamarbete, vilket i sig ökar vårdkvaliteten och förbättrar arbetsmiljön. Kontinuitet i personalgruppen är också nödvändigt för att kunna bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete. Med ordinarie personal ökar möjligheterna och den egna tiden för vidareutveckling och fler får därmed möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens.

Ekonomi: Ett hyroberoende har även en stor ekonomisk betydelse. Förra året kostade inhyrningen Region Gävleborg mer än 350 miljoner kronor. Det är pengar som vi hellre lägger på hälso- och sjukvårdens verksamheter och våra egna medarbetare.

Det viktigaste i detta arbete är och har varit att fasa ut hyrberoendet på ett tryggt, säkert och hållbart sätt för våra patienter och vår personal. Med ett stort fokus på patientsäkerhet och på varje berörd vårdverksamhets förutsättningar, genomförs detta arbete kontrollerat. 

Att göra omställningen från inhyrd till egen personal underlättas avsevärt nu när arbetet för ett oberoende är samordnat på nationell nivå. Det finns även en nationell överenskommelse, där samtliga regioner har fattat ett gemensamt beslut att minska sin hyrpersonal i hela Sverige.

Flera regioner har kommit längre än oss i sitt arbete med att bli oberoende. I välorganiserad samverkan vi tar hjälp av varandra gällande goda erfarenheter och framgångsfaktorer som delas mellan regionerna.

Arbetet, som bedrivs i projektform, är väl förankrat hos en enig politisk nämnd inom Region Gävleborg. Stora patientföreningar är informerade och stödjer initiativet och samtidigt finns det en stor vilja bland hälso- och sjukvårdens medarbetare på respektive vårdenhet att samarbeta och bidra i detta arbete.

Prognosen bra ut. Ett antal vårdenheter har redan växlat över från hyrpersonal till egen, fast bemanning och flera har under de sista månaderna rekryterat hyrpersonal till fasta tjänster i regionen.

Satsningen för en hyroberoende vård gör vi tillsammans med övriga regioner i landet. Vi kommer att fortsätta med det arbetet tills vi nått vårt mål - att vara oberoende februari 2020. Tidplanen har enhälligt godkänts av våra politiker i Region Gävleborg.

Utfasning av hyrpersonal kan innebära ökade väntetider under en period. Hälso- och sjukvårdens utgångspunkt är att det inte kommer att påverka kvaliteten och säkerheten i vårdgivandet. Patientsäkerheten är alltid central för våra verksamheter. Vi gör alltid vårt bästa för att ge våra patienter den vård de behöver.

Egen ordinarie personal ger ökad kontinuitet i personalgrupperna. Detta gynnar långsiktiga utvecklingsarbeten och ökar möjligheterna för medarbetarnas egen kompetens- och vidareutveckling. Fler får därmed möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens.

Medarbetare som känner varandra och har kunskap om varandras kompetenser, stärker förutsättningarna för ett bra teamarbete och medarbetares bidrag till en god arbetsmiljö – vilket i sin tur bidrar till en ökad vårdkvalitet. Detta stärker Region Gävleborg som arbetsgivare.

Nej, huvudsyftet är att skapa en tryggare och säkrare vård genom att satsa på de egna fasta medarbetarna. Men, ekonomin är självklart en förutsättning för allt vi gör och är därför en viktig fråga.

Under 2018 betalade vi över 350 mkr till hyrbolag. I hela Sverige var kostnaden för hyrpersonal över fyra miljarder kronor. Det är pengar som vi hellre vill använda till vår egen personal och utvecklingen av vården.

Varje vårdenhet är delaktig i arbetet med att bli oberoende. Med starkt engagemang och med patienternas trygghet och verksamhetens förutsättningar som utgångspunkt, bidrar varje enhet med åtgärder och förslag till arbetsplanen.

Det viktigaste arbetet för att överväxlingen ska lyckas, sker ute på varje enhet, i samarbetet med kollegorna och i mötet med patienterna. En av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas är därför att alla - medarbetare, patienter, allmänhet och beslutsfattare - förstår vad vi vill åstadkomma, varför vi gör det och hur tidsplanen ser ut.

Om vi inte genomför detta kommer Region Gävleborg att behöva fortsätta att anlita hyrpersonal i fortsatt eller allt större utsträckning, vilket i det längre perspektivet innebär följande konsekvenser:

  • Försämrad kontinuitet för patienterna
  • Ökad otrygghet
  • Sämre kvalitet och patientsäkerhet
  • Sämre förutsättningar för utveckling av vården
  • Försämrad arbetsmiljö/trivsel

Ekonomiskt sett är det heller inte möjligt att fortsätta hyra in personal i nuvarande omfattning.

Vi hoppas att ännu fler av de som idag arbetar som hyrpersonal ska vilja bli medarbetare hos oss i Region Gävleborg. Redan nu har vi lyckats rekrytera ganska många medarbetare av de som tidigare varit inhyrda.

Hos oss är personalens kompetens och kunskap central och kommer verkligen till nytta för våra innevånare. Här finns möjligheter att bidra och utvecklas i arbetet för en trygg och kvalitativ vård, som ska vara hållbar nu och i framtiden. Hälso- och sjukvården i hela Sverige är inne i en stor och spännande utvecklingsfas.

Som anställd hos Region Gävleborg får man även ta del av flera attraktiva förmåner, som exempelvis: extra semesterdagar från det att man fyller 40 år, pensionsförsäkring, utvecklingsdagar för fortbildning, ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet att växla semesterdagstillägget till ytterligare ledig tid, för att nämna några.

Läs mer om villkor och förmåner under Region Gävleborg som arbetsgivare.

När vi ser att vi inte är beroende av hyrpersonal i den löpande verksamheten och max två procent av regionens totala personalkostnad utgörs av inhyrd personal, enligt SKL:s definition av hyroberoende.

Mer information finns på SKL:s hemsida om det nationella arbetet mot hyroberoende.