Syfte och mål

Syftet med delprojektet är att utvärdera om en förändrad arbetsform för sjuksköterskor/barnmorskor inom slutenvårdens dygnet-runt verksamhet leder till ökad hälsa, kompetensutveckling, säkerhet och arbetstillfredsställelse.

Mål

Alla mål följs upp via befintliga system för ekonomi och verksamhet, samt genom utskick av frågeformulär till medarbetare vid berörda enheter.

  • Ökad arbetstillfredsställelse
  • Ökad hälsa
  • Ökad individuell kompetensutveckling
  • Ökad kvalitet
  • Minskad personalomsättning
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minskad genomsnittlig övertid
  • Minskade kostnader för inhyrda sjuksköterskor