Genomförande

Ett pilotprojekt startar i september 2019 och avslutas maj 2021 med uppehåll under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Respektive vårdenhetschef ansvarar för att prioritera och samordna de utvecklingsarbeten som görs i verksamheten

  • 80 % av arbetstiden utgörs av kliniskt arbete.
  • 10 % av arbetstiden utgörs av individuell utveckling (tiden för egen utveckling kan användas till såväl kunskapsinhämtning och fortbildning som till hälsofrämjande aktiviteter).
  • 10 % av arbetstiden utgörs av utveckling i verksamheten (till exempel hälsoinspiratör, journalgranskning, sårvård, mentorskap, handledning, webbutbildning).

De fem utvecklingsdagar som samtliga medarbetare har rätt till enligt Region Gävleborgs policy inkluderas i den genererade utvecklingstiden. Frånvaro som exempelvis sjukdom och föräldraledighet generar inte timmar till utvecklingstid. Om medarbetaren blir sjuk på en inplanerad dag för utveckling, räknas den tiden som förbrukad, vilket innebär att den inte kan tas ut igen.