Bakgrund

I en nationell strategi från år 2012 var målet att landstingen skulle halvera sin inhyrning från bemanningsföretagen på två år, samt att det långsiktiga beroendet helt skulle avvecklas senast år 2016. De målen uppnåddes inte, istället fortsätter/ökar inhyrningen och därmed beroendet. Den totala kostnaden uppnår nu till över fem miljarder kronor per år i Sverige.

Det finns flera förklaringar till varför beroendet av bemanningsföretag ökar, till exempel:

  • Stora pensionsavgångar och svårighet att ersättningsrekrytera motsvarande kompetens/erfarenhet.
  • Generellt sett ett ökat vårdbehov och en större efterfrågan av vård och därmed vårdpersonal, även om antalet anställda och sysselsatta sjuksköterskor och läkare per antal 100 000 invånare aldrig har varit så hög som nu, såväl nationellt som inom Region Gävleborg.
  • Rekryteringsbehov finns och uppstår kontinuerligt samtidigt som marknaden för bemanningsföretagen växer, en stark bidragande orsak är ekonomiska delen med avsevärt högre löner men också en upplevd frihet och flexibilitet att kunna välja uppdrag och omfattning.

Hållbart arbetsliv 80:20 är ett delprojekt i arbetat att bli oberoende av inhyrd personal.

  • De berörda enheterna för pilotprojektet är de som har störst behov att hyra in personal, eller på annat sätt inte har en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna och utifrån det går i riktning mot att bli beroende av inhyrd personal om inga förändringar görs.