Resultat och statistik

Statistik för avdelning 70

Under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 hade Rehabmedicins slutenvårdsavdelning kontakt med 227 patienter varav 116 patienter hade en längre rehabilitering som följdes upp i Webrehab. En dryg tredjedel av patienterna hade stroke. Andra stora diagnosgrupper var traumatisk hjärnskada och ryggmärgsskada. Medelvårdtiden var 30 dagar. Fler än nio av tio av de inneliggande patienterna hade fått en skriftlig rehabplan under vårdtiden.

Utöver slutenvårdsrehabilitering i akutskedet gör man även bland annat uppföljningar av ryggmärgsskador och lindrigare stroke. 2019 gjordes 51 ryggmärksskadeuppföljningar och 48 strokeuppföljningar.

Av de som låg inne förra året på rehabavdelningen flyttade hälften hem till sitt eget boende utan behov av särskilt stöd. Särskilt stöd kan innebära allt från personlig assistans till endast hjälp att dela medicin eller ta på sig kompressionsstrumpor. 1 av 10 flyttade till ett särskilt boende.

2019 svarade 84 patienter och 35 närstående på vår enkät om vad man tyckte om vistelsen på rehabavdelningen och hur tillgänglig man upplevde att personalen var. Mer än 9 av 10 av patienter och närstående var nöjda eller mycket nöjda. 

Resultat rehabiliteringsmedicinsk vårdavdelning i Sandviken (pdf)

Statistiken är hämtad ur WebRehab Sweden, ett internetbaserat nationellt kvalitetsregister för enheter/kliniker som bedriver rehabilitering i Sverige.