Kaiser Permanente

Kaiser Permanente är en framgångsrik hälso- och sjukvårsorganisation i USA som har lyckats integrera patientens vårdresa i sitt system.

De har ett helhetsansvar för sina patienter och anställda, från förebyggande hälsoarbete till avancerad sjukvård. Självklart skiljer sig det amerikanska sjukvårdssystemet sig från den svenska men de delar som handlar om förhållningsättet till uppdraget och synen på patienten är centrala delar som inte påverkas av vilket system vi verkar i.

Flera representanter från hälso- och sjukvårdens verksamheter och även politiker har rest till Kaiser Permanente och tagit del av deras arbetssätt, vilket innebär att många kan sprida inspirationen vidare.

Några röster från besöken