Uppdrag och arbetssätt

Företagshälsan är en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering.

Kunddialogen

Företagshälsan ska utifrån genomförd kunddialog stödja kunden i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Ett gemensamt arbete, där rollfördelningen i uppdraget är tydligt, samt hur uppföljning av arbetet ska utföras.

Vårt arbetssätt

Vi identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa för skapa en god arbetsmiljö. Det görs bland annat genom: 

  • Strategi och trepartsmöten samt utredande samtal
  • Hjälp med kartläggning av den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön
  • Hjälp, stöd och framtagande av åtgärder efter riskbedömningar 
  • Stöd inför och medverkan vid skyddskommittéer
  • Utbildningar, stödja och ta fram rutiner i systematiskt arbetsmiljöarbete

Strategimöte

Ett tillfälle att påbörja en kunddialog och planera fortsatta insatser.

Utredande samtal

Den anställd har möjlighet att träffa en arbetsmiljökonsult från Företagshälsan. Ibland utan chefs vetskap och ibland på uppdrag av chef. Syftet med samtalet är att hitta en väg framåt.

Trepartsmöte

Målsättningen är en konkret planering tillsammans med arbetstagaren för att lösa problemet/frågeställningen samt tydliggöra vidare roller i ärendet.

Organisation och ledarskap

Organisatoriska och sociala arbetsmiljön – ger förutsättningar och villkor för arbetet, chef- och ledarstöd, enskilt och i grupp.

Ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap handlar om att reflektera över verksamheten, medarbetares hälsa och arbetsmiljön. Hur man som chef och ledare påverkar sin omgivning.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kartlägga, riskbedöma, åtgärda och följa upp, den fysiska, sociala o organisatoriska arbetsmiljön.

Fysisk arbetsmiljö
Faktorer/risker i den fysiska arbetsmiljön kan åtgärdas, förebyggas och ibland behöva anpassas till människors olika förutsättningar. 

Rådgivning, vägledning, utbildning och information
Chefer, arbetsledande och personal behöver kunskaper för att delta och utföra sina uppgifter.

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
Ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete bibehåller eller förbättra arbetsmiljön.

Medicinska kontroller i arbetslivet
Det finns krav från Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Krishantering, hot och våld
Svår händelse, arbetsplatsolycka eller att någon blivit utsatt för hot eller våld. Efter kunddialog hjälpa till med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning

Arbetsgivaren ska systematisk förebygga och vid behov anpassa enskilda arbetstagares arbetsmiljö. Under eventuell sjukskrivning ska arbetstagaren få hjälp av arbetsgivaren för att återgå till arbetet.