Vårt uppdrag

Utifrån avtal om samverkan ska Företagshälsa Region Gävleborg vara en professionell och partsmässigt oberoende expertresurs som ska erbjuda insatser inom medicin/hälsa, teknik och beteendevetenskap.

Genom att bistå chefer och medarbetare (insatser riktade mot individ, grupp, organisation och samhälle) verkar Företagshälsa Region Gävleborg för att främja hälsa, förebygga ohälsa och verka för en god arbetsmiljö i organisationen så att verksamhetens mål kan uppnås.

Ur avtalet framgår att Företagshälsa Region Gävleborg ska bistå chefer och medarbetare att:

 • Identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet på organisation, grupp och individnivå.
 • Bedriva arbetet enligt de värderingar som finns i arbetsmiljölagen, arbetsrättslig lagstiftning och avtal och företagshälsovårdens branschetiska riktlinjer.
 • Tillämpa metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och beprövad erfarenhet samt verkar för att ny kunskap och nya metoder används.
 • Arbeta konsultativt med att erbjuda kompletterande stöd till den sakkunskap och arbetsmiljöansvar som finns inom organisationen rörande förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete och arbetsinriktad rehabilitering.
 • Utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö erbjuda tvärprofessionella bedömningar, åtgärdsförslag och tjänster.
 • Vara en strategisk resurs inom arbetsmiljöområdet för chefer och ledningsgrupper på alla nivåer för att på så sätt bidra till att dessa aspekter vävs in övrig verksamhetsplanering och uppföljning. 
 • Samverka och samarbeta med övriga aktörer såsom Försäkringskassan, Arbets- och miljömedicin, Primärvården och andra aktörer för att säkerställa att insatser mot ohälsa utvecklas på ett vetenskapligt, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Företagshälsa Region Gävleborgs kompetens bör ingå i planerings-, och uppföljningsprocessen och inte bara till enstaka tjänster. Till exempel vid organisationsutveckling och förändringar bidra med kunskaper om hur förändringarna påverkar arbetsmiljön och hälsan. Företagshälsans kompetens krävs som regel också vid planering av nya lokaler, anordningar och arbetsmetoder, vid upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter. På så sätt kan kvaliteten i hälso- och arbetsmiljöarbetet säkras över tid, vilket ökar möjligheten att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och främja det friska.

Bastjänsteutbudet för den gemensamma Företagshälsan, fastställs årligen i dialog med respektive ägareorganisation och innehåller följande tjänster:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – både strategiskt och operativt bistå chef att kartlägga, riskbedöma, åtgärda, följa upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet så att det blir en naturlig del av planering, styrning och uppföljning av verksamheten.
 • Chefs- och ledarstöd, chefshandledning enskilt och i grupp.
 • Rådgivning och vägledning inom hela hälso- och arbetsmiljöområdet för chefer, HR/PA och medarbetare.
 • Utbildning och information inom hälso- och arbetsmiljöområdet.
 • Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
 • Lagstadgade medicinska undersökningar och tekniska kontroller.
 • Partsmässigt överenskomna medicinska undersökningar eller kontroller.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning.
 • Utredande/kartläggande samtal på individnivå.
 • Alkohol- och drogprevention samt alkohol- och drogtester.
 • Arbetsförmågeutredningar/bedömningar.
 • Arbetslag-, grupp- och organisationsutvecklingsinsatser.
 • Konflikthantering.
 • Stöd i samband med krishantering.