Inkluderande pedagogik för Kulturskolan

Fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger.

Kulturskolan ska välkomna barn och unga med alla olika förutsättningar. För att kunna göra det behöver de som arbetar i organisationen reflektera över och anpassa sitt förhållningssätt. Den här utbildningen syftar till att ge pedagoger som arbetar med estetiska ämnen, framförallt inom Kulturskolan, verktyg för att bedriva en inkluderande undervisning som riktar sig till alla barn och unga.

Kursbeskrivning

Kursen utgår från ett relationellt förhållningssätt utifrån specialpedagogiska perspektiv. I utbildningen belyses olika diagnoser och vilka konsekvenser de kan få för lärandesituationen. Kursen tar upp hur normkritiskt perspektiv kan användas för att analysera kategorier som funktionsvariation, etnicitet, kön, klass osv. Deltagarna på kursen får reflektera kring hur det egna konstnärliga ämnet kan vara en tillgång i det inkluderande arbetet samt hur samarbete mellan pedagoger kan underlätta inkludering i kulturskolan. Litteraturstudier av både vetenskaplig och praktisk litteratur tillkommer.

Omfattning

Det är 8 kursdagar på Västerbergs folkhögskola fördelat vid 4 tillfällen. Mellan träffarna är det digitala seminarier och fördjupning i olika frågeställningar och dilemman. 

Förutsättningar

Undervisningen kommer ligga nära kursdeltagarnas eget yrkesarbete, i kulturskola, förening eller annan typ av organisation. Kursdeltagaren kan använda erfarenheter från det dagliga yrkeslivet som utgångspunkt för kursen. Det kommer även finnas möjlighet till utbyte, samarbete och nätverkande under kursens gång