Kursområden och block på dramapedagogutbildningen

Utbildningen har ett huvudområde; dramapedagogik, där studeras gestaltande uttrycksformer, kommunikation, kreativitet, dramapedagogisk teori, didaktik, dramapedagogikens historia och aktuell forskning.

I teater ingår scenisk gestaltning, regi, didaktik för barn-, ungdoms- och amatörteater samt teaterns historia och teori.

I pedagogik behandlas utvecklingspsykologi, lärande, kunskapssyn, skolans styrdokument, estetiska lärprocesser, ledarskap, gruppdynamik och konflikthantering.

Under de två första terminerna varvas undervisningen och kurserna ges parallellt. Undervisningen är till största delen lärarledd och gästpedagoger medverkar kontinuerligt. Utbildningen är uppbyggd av ett antal block med olika inriktning. Undervisningen bygger på upplevelsens pedagogik och varje block innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Undervisningen bedrivs på heltid vilket motsvarar en arbetsinsats på 40 timmar i veckan.  Utbildningen innehåller följande kurser:

Dramapedagogutbildningens olika block

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogikens metoder, historia, förhållningssätt och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Dramapedagogik 1 

Kursen i dramapedagogik 1 omfattar dramapedagogikens historia, teori och praktik samt dramapedagogikens didaktik, kommunikation och kreativitet. Kursen innehåller konstnärliga uttrycksformer som tal, sång, rörelse, gestaltning, berättande, bildskapande, improvisation, dramatisering.

Första läsåret har kursdeltagarna kortare praktik, parvis några timmar  per vecka under 7 veckor. Detta följs upp av handledningsseminarier.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna redskap att analysera och förstå dramapedagogikens ursprung och grund, dramapedagogiska förhållningssätt och arbetsprocesser samt att öka den egna uttrycksförmågan och att ge träning i grupparbete.

Dramapedagogik 2

Kursen innehåller fördjupning i dramapedagogikens didaktik och ledarskap. Kursen innehåller grundläggande forskningsmetodik samt examensarbete samt verksamhetsförlagt lärande/praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 12 veckors handledd praktik på arbetsplats. I detta genomförs även auskultationer och fältstudier motsvarande cirka 3 veckor.

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om dramapedagogisk teori och praktik samt grundläggande inblick i och egen erfarenhet av dramapedagogisk forskning.

Pedagogik 1

Grundkursen i pedagogik behandlar lärprocesser, estetiska lärprocesser, vuxenpedagogik, folkbildning och kunskapssyn liksom utvecklingspsykologi och lekteori. Gruppsykologi och ledarskap fokuseras speciellt i pedagogik 1.

Kursen syftar till att kursdeltagarna ges perspektiv på lärande, samt medvetenhet om hur sociala processer och kunskapsutveckling kan stimuleras.

Teater 1

Teaterns historia och teori, didaktik för barn- och ungdomsteater, scenisk gestaltning, regi, produktion från idé till föreställning, samt pedagogiskt för- och efterarbete kring en föreställning utgör centrala moment. Kursen innehåller även clown och forumteater.

Kursen syftar till att ge en förståelse för teaterns roll i samhället och kunskap om dramaturgi och olika arbetsformer för teaterproduktion.