Studeranderätt

Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor (Platina id 01-329056)

Sammanfattning studeranderätten

Sammanfattning studeranderätt för utskrift (pdf)

All undervisning på en folkhögskola är avgiftsfri

Kostnader för studiematerial/läromedel, studiebesök/studieresor förekommer. Kost och logi (hyresrum på internat) kan erbjudas och regleras i hyresavtal.

Folkhögskolan är en fri och frivillig skolform för vuxna

I detta ligger att den studerande har ett stort personligt ansvar för studierna och för studiemiljön på skolan. För att skolmiljön ska vara en stödjande miljö krävs att skolans regler följs. Om reglerna inte efterlevs kan skolan tillfälligt stänga av eller helt avskilja den studerande från undervisningen.

Den studerande omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring som tecknats av Region Gävleborg. Fullständiga försäkringsvillkor finns på skolan.

Alkohol- och drogfri skola

Region Gävleborgs folkhögskolor ska vara alkohol- och drogfria. Ingen hantering eller användning av alkohol och andra droger ska förekomma på skolan. Det gäller även studiebesök och studieresor. Vid misstanke om bruk av alkohol eller andra droger på skolan/i skolsammanhang, kommer skolan att vidta åtgärder för att hjälpa berörd studerande.

Kursplaner

Kursplaner hittar du på respektive folkhögskolas hemsida. Efter varje fullföljd kurs får den studerande ett intyg med kursens omfattning och innehåll. För allmän kurs anges även uppnådda behörigheter. Den som studerat på heltid under minst 30 veckor på allmän kurs får även ett sammanfattande studieomdöme.  En studerande kan vända sig till rektor och därefter till skolans styrelse och begära en omprövning av omdömessättningen om den studerande kan ange skäl för detta.

Närvarande kursdeltagare

För att kunna fullfölja påbörjad kurs krävs att kursdeltagaren är närvarande. Vid bristande närvaro finns risk att kursen inte kan godkännas.

För studerande som uppbär studiemedel från CSN rapporterar skolan frånvaro till CSN enligt gällande regler.

Missnöjd kursdeltagare

Studerande som är missnöjd med sin studiesituation vänder sig i första hand till kursansvarig/klassföreståndare och därefter till rektor. Om klagomål därefter fortfarande kvarstår kan den studerande vända sig till Kultur och kompetensnämnden. Därefter kan den studerande inom ett år efter avslutade studier göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Ytterligare information om det studeranderättsliga rådet finns på Folkbildningsrådets webbplats www.folkbildningsradet.se/fsr

Hantering av personuppgifter

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)