Hygieninformation - för hygienombud och övrig personal

Viktig information för hygienombud och övrig personal i Gävleborg.

Anmälningspliktiga sjukdomar - tabell Sjukdomar som skall anmälas enligt Smittskyddslagen.
A-Z sjukdomsinformation Information från smittskydd om hantering av olika sjukdomar.
Basala hygienrutiner och hygien och klädregler Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 samt Region Gävleborgs rutin Hygien- och klädregler. E-utbildning i basala hygienrutiner.
Desinfektion och städning vid smittsamma sjukdomar Desinfektion och städning vid smittsamma sjukdomar, slutdesinfektion och slutstädning samt förrådshantering.
Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter Svensk förening för Vårdhygien (SFVH) - riktlinjer för förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård.
Hygien- och klädregler för all personal inom hälso- och sjukvård i Region Gävleborg Syftet med hygien och klädreglerna är att förhindra smittspridning. Reglerna är tillämpliga inom alla förvaltningar som har patientnära vård inom Region Gävleborg.
Lokalvårdens hygien-  och klädregler Rutin för lokalvårdspersonal.
När Vårdhygien ska kontaktas Rutin i Region Gävleborg
Stick- och skärskador Stick- och skärskador samt blodstänk, rekommendation till lokal anvisning.
Vårdhandboken Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.
Vårdhygienisk standard egenkontroll checklista Checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard.
Vårdhygienisk standard egenkontrollprogram För egenbedömning av enheternas vårdhygieniska standard och för att stödja enheterna i fortlöpande förbättringsarbete inom vårdhygien.