Influensasäsongen 2021-2022

Aktuellt

Influensavaccination – information om säsongsinfluensa 2021–2022 (pdf)

Frågeformulär till patient inför vaccinering

Influensavaccinering - Svenska

Frågeformuläret finns även på flera språk:
arabiska, engelska, finska,  somali, tigrinja

Handläggning av influensa

Handläggning av misstänkt eller säkerställd influensa - rutin

Influensavaccination av gravid

Folkhälsomyndigheten:

Influensainformation på flera språk

Informationsblad om influensa som kan ges till patient:
arabiska, engelska, finska, somali, svenska och tigrinja

Injektionsteknik

Injektionsteknik - Vårdhandboken

IVAR

SÄBO

Hälsocentralerna rapporterar via ett formulär hur många doser de lämnat till SÄBO och hemsjukvård. 

Inrapportering av vaccinationsdoser - formulär

SÄBO registrerar doserna i Svevac.

Svevac

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac.
Inloggning till Svevac 
Man måste registrera behörighet i Svevac även om man arbetar i journalsystemet PMO. Om man inte är registrerad användare så går inte vaccinationsinformationen över från PMO till Svevac.

Information om samtycke

Mer om Svevac

Informationsmaterial till vården

Informationsmaterial att skriva ut - länk till annan sida

Ordinationsrätt för sjuksköterskor

Enl HSLF-FS (2018:43) §9, stycke 3 får sjuksköterskor ordinera influensavaccin endast till riskgrupper.
Således omfattas inte vårdpersonal i allmänhet av sjuksköterskas ordinationsrätt.

I paragraf 10 har verksamhetschefen möjlighet att bedöma annan utbildning som en sjuksköterska har som kan motsvara specialistutbildningarna som anges i första stycket av samma paragraf. Då kan sjuksköterskan förklaras behörig att ordinera vacciner till vuxna enligt rekommendationerna om influensavaccination till riskgrupper, det vill säga undantaget barn. Vårdgivaren/regionen kan arbeta med att utbilda sjuksköterskor för att få fler behöriga att ordinera.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - läkemedelsenheten

Folkhälsomyndigheten

RAV

Rekommendationer om antivirala medel