Lagar och förordningar

Smittskyddslagen SFS 2004:168

Smittskyddsförordningen SFS 2004:255

Lag om ändring i smittskyddslagen SFS 2006:661

Förordning om att bestämmelserna i Smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV SFS 2020:20

Förordning om ändring i smittskyddsförordningen SFS 2006:1433

Föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall HSLF-FS 2015:7

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktigsjukdom i vissa fall; HSLF-FS 2020:45

Föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar HSLF-FS 2015:10

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37

Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel - Föreskrift HSLF-FS 2018:43

Föreskrifter om infektionsscreening av gravida SOSFS 2004:13

Föreskrifter om vaccination av barn HSLF-FS 2016:51 samt  ändringsförfattningar 

Föreskrifter om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott LIVSFS 2005:7 

Lag om utbyte av sprutor och kanyler SFS 2006:323. Reviderad 2017-03-01

Poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit HSLF-FS 2015:5

Förordning om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar SFS 2018:596

Upphävande av föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning

 

Arbetsmiljöverket

Smittrisker AFS 2018:4 

Gravida och ammande arbetstagare AFS 2007:5