Anmälan av smittskyddsansvarig på vårdenhet/mottagning

Anmälan - avanmälan *

Ange om det gäller en ny/ändrad anmälan eller avanmälan av en smittskyddsansvarig.

Uppgifter om vårdenhet/mottagning där smittskyddsansvarigheten gäller

Samtycke hantering av personuppgifter
Jag ger samtycke till att Region Gävleborgs nämnder får lagra de uppgifter jag lämnat i det här formuläret. Uppgifterna används för att administrera denna beställning och hålla register över smittskyddsansvariga.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd

Godkänner hanteringen av personuppgifter