Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Allmänt

Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Covid-19 inte längre samhällsfarlig – detta gäller från 1 april - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Smittskyddsblad

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Antigentester

Skyddsutrustning

Rutiner

RAV och Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial, trycksaker och e-utbildning

Vaccination mot covid-19