Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

I Sverige trädde Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i januari 2009. Konventionen, som antogs av FN:s generalförsamling 2007, klargör att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering.

De stater som ratificerat konventionen ska vidta åtgärder för att säkerställa att kvinnor med funktionsnedsättning fullt och likaberättigat åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

MFD Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Åhörarkopior från Kerstin Kristensens föreläsning i Gävle den 3 november  

Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 

NCK Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

NCK Våld och hälsa 

BRÅ Våld mot personer med funktionshinder 

Sant eller falskt om mäns våld mot kvinnor 

Sällan sedda - Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

Vägen till att se och agera - om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 

Chefsutbildning våld i nära relation

Gävle kommun har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld i nära relationer. Materialet ska fungera som ett stöd till chefer för att informera medarbetare om våld i nära relationer och för att våga fråga medar­betare om våld i nära relationer Materialet är fritt att använda.

Utbildningsmaterial - Våld i nära relation 

Handbok - Är dina medarbetare utsatta för våld i nära relation 

Arbetsplatsmaterial - Bryt tystnaden om våld i nära relation  

Webbkurs om våld för personal

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har en kostnadsfri webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå kursen. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp.

Webbkurs om våld ger baskunskap